Ropen skalla bostad åt alla

Hur ska vi minska hemlösheten?
Alla svarar: Bostad först.
Men Faktums kartläggning visar att få personer får ett eget kontrakt och att fastighetsägare tvekar. Nu fördelas 30 miljoner till Sveriges kommuner för att använda modellen. 

Bostad först kom till Sverige 2010 då Helsingborg och Stockholm införde modellen, tätt följda av bland andra Karlstad, Malmö och Göteborg. Såväl internationell som svensk forskning lovordar metodens fördelar och visar på att människor som tidigare levt i långvarig hemlöshet i hög utsträckning klarar av ett eget boende när de får individanpassat stöd. Trots det är den så kallade boendetrappan fortfarande den vanligaste modellen i Sverige, där många regler ska följas för att man inte ska trilla ner igen. Trappan går ut på att du ska förtjäna ditt boende. 
Bostad först innebär ett paradigmskifte, menar Kjell Larsson, programkoordinator vid svenska Bostad först HUB som drivs av Sveriges stadsmissioner. 
– Det ställer mer krav på behandlaren än på den behövande, eftersom du tar makten från socialtjänsten och ger den till personen som bor i bostaden. Det är en svår omställning för socialtjänsten, säger Kjell Larsson.

Bostad först har åtta grundprinciper. Men varken Göteborg, Karlstad, Helsingborg eller Malmö följer dessa, även om de säger sig använda metoden. Exempelvis erbjuder ingen av kommunerna ett förstahandskontrakt med besittningsrätt. 
Alla talar dock gott om Bostad först. Och metoden kan låta enkel: få en bostad med besittningsrätt och ett stöd anpassat efter dina behov så att du kan bo kvar. I stort går det till så att deltagaren får en kontaktperson som ingår i ett Bostad först-team från socialförvaltningen, som följer hen genom processen. Det finns inget krav på nykterhet eller drogfrihet, kontaktpersonen arbetar med stöd och behandling som deltagaren är med och utformar.
– Vi skapar förutsättningar för att ta tag i andra saker som också är problematiska, inte enbart missbruk och psykisk ohälsa, säger Gustaf Henriksson, samordnare för Bostad först i Göteborg. 

I Helsingborg får deltagarna ett förstahandskontrakt, under förutsättning att personen i ett tilläggsavtal avskriver sig besittningsrätten de första två åren. I Göteborg, Karlstad och Malmö får deltagarna ett andrahandskontrakt. Kommunen står på förstahandskontraktet hos hyresvärden, som en sorts garant. Det är därmed de som ansvarar för lägenheten. Det finns dock möjlighet att ta över förstahandskontraktet, men när det kan ske skiljer sig mellan kommuner, och hyresvärdar. I Malmö finns Bostad först-bostäder dels hos en förvaltning, dels hos två allmännyttiga bolag och två privata fastighetsbolag. Hur länge andrahandskontrakten gäller varierar, vissa har kontraktet ett år och andra har två. 

I Göteborg är det den allmännyttiga koncernen som har bostäderna och där gäller i ett och ett halvt år. Även i Karlstad är det allmännyttan som har bostäderna och där har de det längsta kontraktet – tre år. 
När metoden introducerades i Karlstad hade de ett liknande kontrakt som i Helsingborg. Personen fick ett förstahandskontrakt med möjlighet till besittningsrätt efter en prövoperiod. Men sedan en tid tillbaka har den möjligheten förhandlats bort. Detta för att kunna få fler lägenheter, vilket annars inte hade varit möjligt, uppger Helena Hultman, vägledare vid Bostad först i Karlstad. 
– Det är inget våra klienter bryr sig om. Det spelar ingen roll om det står Kalle Anka på kontraktet, för de är så glada att ha någonstans att bo, säger hon.  

Vanligtvis är uppsägningstiden tre månader för kontrakt som gäller tills vidare, men för Bostad först-kontrakten gäller en vecka, två veckor eller en månad, eftersom besittningsrätt saknas. 
Uppsagd kan man bli precis som alla andra hyresgäster, vid störningar, misskötsel eller utebliven hyra. Om man blir uppsagd går det i Malmö och Göteborg att få en ny bostad – men inte genom samma fastighetsbolag som senast. För att få en andra chans har de vissa krav, uppger Gustaf Henriksson, samordnare för Bostad först i Göteborgs Stad. 
– Det ska vara tydligt att personen vill samarbeta och försöka igen. Ibland brister det när personen inte vill ta emot stödet. Vissa ser inte att de behöver det, säger han. 

I Göteborg gäller principen desto allvarligare misskötsamhet, desto längre tid tar det innan man får överta lägenheten – där kortast är tre månader och längsta är 18. I Helsingborg däremot är det alltid sex månader oavsett anledning. Sedan blir det en ny prövning. I Malmö har hyresvärdarna även krav på att man inte ska ha skaffat sig nya skulder under tiden. 
Det florerar alltså en mängd olika typer av bostadskontrakt. Men kan man då kalla det Bostad först?
– Det är en definitionsfråga. Och det är problematiskt att man inte följer modellen, för syftet med förstahandskontrakt är att du ska likställas med andra hyresgäster och få en ökad trygghet, säger Hans Swärd, seniorprofessor och filosofie doktor i socialt arbete vid socialhögskolan vid Lunds universitet. 

Hur tror du det påverkar deltagarna att de får andrahandskontrakt? 
– De som har varit hemlösa under lång tid tycker nog att det är okej, medan andra tycker de är andra klassens hyresgäst. Det blir som ett socialt kontrakt, där man ska kvalificera sig för sin egen lägenhet.

Karlstad kommun har räknat ut att Bostad först är billigare än andra former av boenden för hemlösa. En person kostar i snitt 430 kronor per dygn om Bostad först-teamet fyller sin kvot, det vill säga har hand om minst åtta deltagare. Detta kan jämföras med om samma person i stället skulle bo på ett externt HVB-hem där kostnaden är 2 400 kronor dygnet, eller ett kommunalt så kallat lågtröskelboende som kostar 1 600 kronor dygnet. 

Kriterierna för vem som är aktuell för Bostad först i de kartlagda kommunerna skiljer sig något. Men det handlar om personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk, där socialtjänstens andra boendeinsatser inte har fungerat. Hyresvärdarna i Göteborg ställer även andra krav på målgruppen. Vid revideringen 2020 fick de igenom ett tillägg där personer som i närtid haft en historia av våld och hot inte är aktuella. Socialstyrelsen å sin sida rekommenderar Bostad först i de nationella riktlinjerna för personer med schizofreni och schizofrenilikande tillstånd, och för vård och stöd vid beroende och missbruk.

Det behövs fler lägenheter för att genomföra Bostad först, det kan slås fast. Undantaget Helsingborg, där man löpande matchar personer med inkomna lägenheter. I övriga kommuner får de utvalda till Bostad först vänta på att få en bostad. I Malmö och Göteborg finns ett kösystem, medan man lottar i Karlstad. Hur får då kommunerna tag i lägenheter? De har alla överenskommelser eller samarbetsavtal med fastighetsbolag. Bolagen meddelar när något blir ledigt eller så hör kommunen av sig när de önskar få en bostad. I Karlstad har kommunpolitikerna beslutat att allmännyttan ska avsätta tio lägenheter per år för Bostad först. Allmännyttan i Helsingborg ska tilldela fem lägenheter. Göteborgs kommun begärde 50 lägenheter från allmännyttan under 2020 och 2021. De fick cirka 35 vardera år. För 2022 är 70 lägenheter begärda och i april hade de fått in 23. 

Hur många personer som är aktuella för Bostad först påverkar även hur mycket personal som behövs. Det finns en oro för att metoden urvattnas om för många tas in för fort. Stödinsatserna riskerar att inte bli tillräckligt individanpassade om inte personalen räcker till. 
Sverige är också sämst på Bostad först jämfört med våra nordiska grannar Norge, Danmark och Finland, enligt Kjell Larsson på svenska Bostad först HUB. Varför det inte finns fler bostäder för modellen i Sverige kan enligt honom bero på etiska dilemman, men också generell bostadsbrist. Det finns kritik mot att få en lägenhet direkt istället för att ta sig genom kraven i boendetrappan. Att en person som ”försämrat sitt eget liv” ska få ett kontrakt medan en ”skötsam ung person” kan tvingas bo kvar hemma på grund av bostadsbristen. 

Fastighetsägare som är villiga att upplåta bostäder kan därför ställa krav, och vägra ställa upp om de inte får garantier, menar Hans Swärd, vid Lunds universitet. 
– Kommunerna sitter i en fälla, de är skyldiga att skaffa lägenheter åt folk och då får de gå med på kraven, säger han. 

Gruppen som är aktuell för Bostad först ställs mot andra grupper som också har det svårt att komma in på bostadsmarknaden, men också mot grupper som har råd att betala en högre hyra.
– Vi måste ha ett bostadsbyggande som motsvarar befolkningsökningen och de grupper som kommunerna har, inte vilka de vill ha. Sverige behöver en stark socialpolitik som har en nationell och kommunal strategi. Hela kedjan måste fungera om man ska komma till rätta med problemen.

Sedan 2011 ska de allmännyttiga bolagen agera konkurrensmässigt på marknaden. Detta gör att kommunerna blir mer beroende av fastighetsägarna, jämfört med tidigare då allmännyttan tog ett ansvar för riskgrupper på bostadsmarknaden.
– Diskussionen i de kommunala bostadsbolagen blir då: ”vi kan ställa upp med några, men då ska de andra göra det också”, säger Hans Swärd.  

Kjell Larsson förespråkar en omorganisering av ansvaret att få fram lägenheter till Bostad först, från socialtjänsten till exempelvis allmännyttan. Två professionella parter hade då mötts – den med kunskap om vilket stöd som finns, socialtjänsten, och den med kunskap om bostadsfrågor, allmännyttan. 
– Socialtjänsten är inte utbildad hyresförmedlare, men måste ändå stå med mössan i handen för att få bostäder. Det hade inte behövts om man omorganiserade ansvaret, säger han.

Kjell Larsson anser att det behövs en nationell strategi mot hemlöshet där Bostad först, istället för boendetrappan, står i fokus.
– Med likvärdiga strukturer och rutiner för hur Bostad först-program ska genomföras behövde man inte ha olika projekt i varje stad. 

Eftersom grundstenarna i metoden är valfrihet och självbestämmande så måste det också finnas fler lägenheter än deltagare. I Helsingborg och Malmö kan deltagare tacka nej till en lägenhet om den inte känns rätt. I Göteborg däremot visas två lägenheter som personen får välja mellan och som teamet försökt matcha med personens önskemål. Det kan till exempel vara att personen inte vill bo på nedersta botten för att undvika oönskade besök.
Lägenheterna är ettor eller tvåor, utspridda runt om i kommunerna. Tanken är att de inte ska ligga i trappuppgångar med många andra sociala kontrakt. I Göteborg och Helsingborg erbjuds därför inte lägenheter i områden på polisens lista för utsatta områden. Enligt metoden ska hyran också vara överkomlig. De flesta deltagare har ekonomiskt bistånd, så normen för hyran utgår från det. Hyran får max vara 6 745 kronor. En sammanställning av Bostad först-lägenheterna i alla fyra kommuner visar att endast drygt hälften av lägenheterna har en hyra under 6 700 kronor. 

Statistik som Faktum sammanställt visar att 497 personer har erbjudits Bostad först i de kartlagda kommunerna sedan de startade i början av 2010-talet. En majoritet av dem, 311 personer, bor kvar i sina bostäder. Av de kvarboende har 147 personer tagit över sina kontrakt. Metoden är förhållandevis framgångsrik och internationell forskning visar att åtta av tio hemlösa personer i Europa, Kanada och USA har kunnat ta sig ur hemlöshet genom Bostad först. 
Det finns en intressant skillnad mellan Helsingborg och de andra svenska kommunerna där Bostad först ger andrahandskontrakt. I Helsingborg har 50 av 58 personer tagit över sitt förstahandskontrakt helt, med besittningsrätt, efter den avtalade prövotiden. I Göteborg, Karlstad och Malmö har de flesta inte fått ta över något förstahandskontrakt utan bor kvar med andrahandskontrakt. 
Majoriteten bor alltså kvar – men når inte målet. Hans Swärd menar att det beror på situationen på bostadsmarknaden, och att fastighetsägarna tjänar på att kommunerna har kvar kontrakten.  

– Fastighetsägarna är inte villiga att omvandla sociala kontrakt till förstahandskontrakt. De vill att kommunen ska ta kostnaden för skador och att de säkrar hyran, det är bekvämt. 
För fastigsägare är alltså kommunen en trygg mellanhand. Enligt Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos organisationen Fastighetsägarna, är det naturligt att hyresvärdar känner det så. Tvister vid uppsägning av förstahandskontrakt om problem uppstår kan dra ut på tiden och hyresintäkter gå förlorade. Genom samarbetet finns det ett stöd som minskar risken för problem. 
– Finns det möjlighet till en krockkudde då använder du gärna den, säger han. 

Det är ändå ett risktagande för hyresvärden, som framför allt handlar om hur de andra hyresgästerna kan reagera. Hyresvärden måste även veta att hyran kommer in. Därmed är en fungerande stödverksamhet viktig för metoden, menar Martin Lindvall. 
– Om det funkat med Bostad först, då kan du tänka dig att släppa till fler lägenheter, brister det första gången är det lätt att du backar. 

Privata hyresvärdar har inget lagligt ansvar att främja bostadsförsörjningen i kommunerna. Därmed beror deras deltagande i sociala frågor på vilja, enligt Martin Lindvall. Det kan vara ett sätt att ta samhällsansvar. Det kan även finnas ett personligt engagemang för socialt utsatta grupper bland både större och mindre bolag. 
– Som samhällsaktör kan du ta ansvar och få bort problemet, för varje personlig tragedi påverkar samhället. Utan dessa tragedier blir det generellt tryggare bostadsområden, till glädje både för de boende och bolagens ägare. Otrygghet påverkar fastighetsvärden. 

Bostad försts åtta grundprinciper

1. Bostad är en mänsklig rättighet. 

2. Rätten till val och självbestämmande. 

3. Bostad och behandling ska separeras från varandra. 

4. Stöd riktas till återhämtning. 

5. Stöd baserat på skademinskning. 

6. Aktivt engagemang utan tvång och skam 

7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål. 

8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver.

Historien om - Bostad först 

Det var Sam Tsemberis från organisationen Pathway to Housing som startade Bostad först i New York 1992. Han ville hitta en annan metod än den boendetrappa som användes. Från början riktade sig konceptet till personer som levde med psykisk ohälsa men senare utvecklades det till att inkludera hemlösa personer med annan problematik. En viktig grundsten var att man inte tvingades till behandling eller att det var ett villkor för att få ett permanent boende. 

Barns bostad först

En metod framtagen av forskaren Martin Grander vid Malmö universitet, tillsammans med AFRY, Rädda Barnen och Skåne Stadsmission, som utgår från Bostad först. Barnfamiljer ska få ett förstahandskontrakt och individuellt anpassat stöd, oavsett om de är strukturellt eller socialt hemlösa.

Bostad först i andra länder

Metoden används i tolv europiska länder, bland annat Danmark, Norge och Finland.
I Danmark, Finland och Spanien är den del av deras nationella hemlöshetsstrategi.
I Norge var det del av den nationella strategin 2014–2020.
Källa: housingfirsteurope.eu/countries

Antal som erbjudits Bostad först

Helsingborg 2010–2022 

Erbjudits kontrakt: 79
Har tilläggsavtal: 8 
Rivit tilläggsavtal: 50 
Blivit uppsagd: 21

Malmö 2012–2022 

Erbjudits kontrakt: 121 
Har andrahandskontrakt: 49 
Tagit över förstahandskontrakt: 26 
Blivit uppsagd: 46

Göteborg 2013–2021

Erbjudits kontrakt: 279
Har andrahandskontrakt: 95
Tagit över förstahandskontrakt: 70
Blivit uppsagd: 68
Avslutat kontrakt av annan anledning: 46

Karlstad 2013–2022 

Erbjudits kontrakt: 18
Har andrahandskontrakt: 12
Tagit över förstahandskontrakt: 1
Blivit uppsagd: uppskattningsvis 5