Vi på Faktum bryr oss om dig. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.
1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Faktum Sverige AB, organisationsnummer 556655-1718 och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.
1.3 Hur får Faktum tag på dina personuppgifter?
• När du gör ett köp via vår webshop
• När du skickar in frågor till och ber oss återkoppla
• När du registrerar dig på kundevenemang där inbjudan skickats ut
• Som inskriven försäljare sparar vi den information som du som försäljare vill ge oss
• Vi köper in adresser för kortare kampanjer, som vi sparar under en kort period i samband med kampanjen
• Som kund samlar vi dina uppgifter för att, enligt gällande lag sju år från datum för avslutat räkenskapsår.
1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Faktum behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, fakturadresser och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
1.5 Varför behandlar Faktum Sverige uppgifter om dig?
• För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund eller försäljare
1.6 Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Faktum.
1.7 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Faktum sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra syftet med att vi hade dina personuppgifterna från början.

1.8 Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Faktum Sverige AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.9 Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Här beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång:
På Faktum är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.
Rätt till rättelse:
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Faktum och begära att få dem rättade.
Rätt att bli bortglömd:
Du kan begära att Faktum raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Faktum inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av gällande lagar och regler. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.
Rätt till begränsning av behandling:
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Rätt att göra invändningar:
Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

1.10 Vem kontaktar jag vid frågor?
Vi har dataskyddsombud. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. För frågor kontakta Sarah Britz sarah@faktum.se

Den här integritetspolicyn gäller från och med 2018-05-25.