Vräkta barn, trångboddhet, tiggeri, droger och beroendevård. Frågorna är tunga, liksom livet för dem de berör. Faktum har därför bett åtta partier och lika många Faktumförsäljare om viktiga svar. Att rösta är ett sätt att påverka. Och den 11 september 2022 är allas röster lika mycket värda i Sverige.

Så gjorde vi: Faktum valde fem frågor som berör Faktumförsäljarnas vardag. Partierna har själva valt vem som besvarar dom.

Trots att barnkonventionen nu är lag vräks barn från sina hem. Vem ska förhindra det?

Socialdemokraterna: Ytterst är det socialtjänsten som ska säkerställa att inte barn drabbas vid vräkningar. Det är ett viktigt uppdrag som kommunerna måste ta på allvar. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utlysa 30 miljoner kronor till kommunerna för att stärka arbetet mot hemlöshet. Medlen ska gå till satsningar på Bostad först, en beprövad och effektiv metod med sikte på hemlösa personer med social problematik. En viktig del i den nationella hemlöshetsstrategi som regeringen presenterat.

Maria Enghamre, Faktumförsäljare: Socialen är ansvarig att hjälpa till. De gör inte alltid det i dag och det är inte klokt. Barn ska inte behöva bo på vandrarhem. Att det sker är politikernas ansvar, det är de som sätter lagarna, de ska kunna gå in och säga ”stopp, ni kan inte göra såhär mot den här familjen”. Vänsterpartiet kämpar för detta men deras röst är inte stark i riksdagen. Vi behöver ett vänsterpolitiskt styre i Sverige om det ska kunna funka rätt. Tjänstemannaansvaret borde också ändras. En myndighet ska kunna ställas till svars om de gjort fel. 

Centerpartiet: Den vanligaste orsaken till hemlöshet är ekonomisk utsatthet kombinerat med brist på billiga bostäder. För att motverka hemlöshet krävs därför både insatser för att fler ska få arbete och en fungerande bostadsmarknad. Bostadsbidrag är ett effektivt sätt att stödja dem som har svårt att få ihop till sina boendekostnader. Dagens regelverk tar dock inte alltid hänsyn till att familjer är olika och riskerar att skapa problem, inte minst vid separationer. Det är självklart för oss att inte ett enda barn i Sverige ska vara hemlöst.

Eija Ikonen, Faktumförsäljare: Socialtjänsten ska erbjuda det skyddet. Så var det förr. Barn hade ett skyddsnät genom socialtjänsten om de var under 18 år. Sverige har blivit ett Fattigsverige. Jag var själv i en sådan situation när jag var ung, och då fanns socialtjänsten där och stöttade mig. I  dag finns inte den hjälpen. 

Moderaterna: Det är inte barnen som vräks utan föräldrarna. De vanligaste faktorerna som bidrar till hemlöshet är missbruk, psykisk ohälsa, störningar och obetald hyra. Det samlade samhället bär ansvaret och den mest effektiva åtgärden för att hindra att barn far illa genom fattigdom och hemlöshet handlar om att alla människor ska kunna försörja sig. Den som arbetar har goda förutsättningar att kunna få tag på en bostad och betala sina räkningar. Då föräldrarna inte kan sörja för barnen ska samhället säkerställa barnens välmående.

Franz Pozzo, Faktumförsäljare: I grunden finns ett stort problem i Sverige i dag, nämligen att socialbidrag endast ges till dem med missbruksproblem. Det har skett en dehumanisering i vårt samhälle. Politikerna är inte heller förankrade i verkligheten, de har sällan haft några riktiga jobb och vi har ett kungahus med högt apanage, vi borde lägga pengarna på annat. Det gäller att motivera folket – och ge alla möjligheter att arbeta och fungera. 

Liberalerna: Hem- och bostadslöshet ska inte vara en fråga för enbart socialtjänsten och kommunerna. Vi behöver ett nationellt ansvar för att säkerställa att alla kan få tag på en dräglig bostad som man har råd med. Vi vill återinföra en nationell plan mot hemlöshet. Staten bör ta ett ökat ansvar för att finansiera bostäder för hem- och bostadslösa med ett tydligt fokus på barn.

Bertil Schöneman, Faktumförsäljare: När det gäller barn tycker jag att socialtjänsten ska gå in tidigt. Det är klurigt, för hyran måste in, det förstår man ju, men finns barn med i bilden så måste soc hjälpa familjen. Fånga upp dem tidigare, det är för långa handläggningstider på allt, så systemet glappar. 

Miljöpartiet: Strukturell hemlöshet behöver bekämpas på alla nivåer: kommunal, regional och statlig. Vi vill se en nationell hemlöshetsstrategi och stoppa vräkningar av barnfamiljer. Det behövs ett vräkningsförebyggande arbete i kommunerna med fokus på barnfamiljer. Vi vill också sätta stopp för de orimliga inkomstkraven i allmännyttan och införa en statlig hyresgaranti för att sänka trösklarna till en egen bostad. Barnfamiljer som har det tufft ekonomiskt måste få bättre förutsättningar, därför vill vi också höja bostadsbidraget.

Pelle Landén, Faktumförsäljare: Man kan tänka så, i ett rikt land som Sverige, att vi inte skulle behöva se några hemlösa barn här. Men vi måste också beakta att vi blir fler och fler. Flyktingar kommer hit med kort varsel, som nu från Ukraina, och de måste vi ta hand om. Men att förebygga ett bra liv för alla invånare, det är inte lätt. Jag har själv bekanta som gått och väntat, i två år, lärt sig svenska och sedan blivit utvisade. Samhällsklimatet är tuffare i  dag och det är många ensamstående som kämpar med sina barn.

Vänsterpartiet: Marknaden har härjat alltför länge i bostadspolitiken. Människor behöver bra hem de har råd att bo i, därför vill vi stoppa utförsäljningen av allmännyttan och istället bygga ut den. Vi har lagt förslag om att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer enbart pga uteblivna hyresbetalningar, det röstades ner. Hyresgäster drabbas värre än de i bostadsrätt pga svagare lagstiftning, det är oacceptabelt. Vi måste skydda barnen. Vi måste ifrågasätta varför barn blir vräkta när de enligt lag, inklusive barnkonventionen, har rätt till ett tryggt boende.

Jasmin Carlsson, Faktumförsäljare: Bostadsbolagen ska sluta bygga så mycket dyra lägenheter. Folk har inte råd att bo och det är myndigheterna som inte ska tillåta att fastighetsägare fokuserar på bostadsrätter. Att de kan med att vräka barnfamiljer i Sverige är fruktansvärt. Vad har hänt med medkänslan? Ungdomar har inte heller råd att flytta hemifrån längre. På 1980-talet när jag flyttade hemifrån var det lätt att få både jobb och bostad.

Kristdemokraterna: Under 2021 vräktes elva barn i veckan från sina hem. Det är ett enormt svek. Det går att vända utvecklingen. Det såg vi under Alliansregeringen då vi i KD införde en nollvision för vräkningar av barnfamiljer. Siffrorna gick ner. För att vända utvecklingen igen krävs att myndigheter och andra aktörer samarbetar bättre och tidigare. Varje kommun bör ta fram tydliga strategier och rutiner för hur nollvisionen ska uppnås. Ekonomin för de barnfamiljer som har det allra sämst måste också stärkas, bland annat genom att höja barndelen i bostadsbidraget.

Krister Lönnqvist, Faktumförsäljare: Hemlösheten har gått upp i hela Europa, utom i Finland. De har lyckats få ner den, så deras modell, att ge den bostadslösa bostaden först och sedan börja lösa de problem som kanske finns runt den personen, skulle kunna stå som exempel för alla. I Finland hjälper de också unga med långsiktiga bostadskontrakt från början, så att de får en bra start i livet.

Sverigedemokraterna: Föräldrarna har det främsta ansvaret att tillgodose sina barns behov, men när det inte är möjligt ska det finnas ett starkt skyddsnät och system som ska fånga upp innan det går så långt som till vräkning. Det är kommunerna som ska se till att barn inte lever i utsatta situationer, men yttersta ansvaret har regeringen. I vår familjepolitik vill vi ge familjer de bästa förutsättningarna att klara familjebildande och att tillgodose barnets behov. Det är också viktigt att rätt incitament för självförsörjning finns så att man i största mån undviker ingripande och beroende av samhällets stöd.

Lasse Andersson, Faktumförsäljare: Det är regeringens sak att förhindra detta. Jag trodde nästan redan att det var lag på det. Barn ska inte bli hemlösa. Det borde vara förbjudet. Finns det en lag så kan inte fastighetsägarna vräka barnfamiljer. Den som är under 18 ska vara garanterad en trygg bostad.

Hur ska trångboddheten lösas?

Socialdemokraterna: Bristen på bostäder leder till trångboddhet. Bostadsbristen ska byggas bort. Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare. Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter.

Maria Enghamre, Faktumförsäljare: Privatiseringen av våra bostäder, marknadshyrorna, är det stora problemet. Med lägre hyror har familjer råd att bo i större lägenheter. Det är inte så svårt att fixa! Har de kunnat höja hyrorna kan de väl sänka dem? Så har man löst det problemet. I en del kommuner löser man det, det finns goda exempel.

Centerpartiet: Liksom för att bekämpa hemlösheten är lösningen på trångboddheten insatser för att fler människor ska få ett arbete och en bättre fungerande bostadsmarknad. För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Vi vill också göra det lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, eftersom köerna till hyreslägenheter är så långa.

Eija Ikonen, Faktumförsäljare: Jag vet ju en person som bor i en fyrarummare helt ensam, och en granne till henne, med sju–åtta ungar, har en trea. Vi borde informera mer om hur det ser ut, och hjälpa folk att byta boenden. Det finns massa alternativ till att bygga nytt, för det blir alltid för dyrt. 

Moderaterna: Vi vill avskaffa lagen om eget boende (EBO) som bidrar till stor trångboddhet i framförallt särskilt utsatta områden, och därmed bidrar till utanförskap. Vi vill även utreda möjligheten för fastighetsägare att vid nya kontrakt kunna fastställa antalet personer som får vara skrivna i lägenheten. En folkräkning ger staten möjlighet att bättre bekämpa brott, verktyg att hindra framväxt av parallellsamhällen samt ger viktig kunskap i arbetet med att motverka problem som trångboddhet.

Franz Pozzo, Faktumförsäljaree: Jag har en idé: krossa kapitalismen! Svårt? Ja, men inte omöjligt. 

Liberalerna: Vi vill se ett system med bostäder som fördelas efter behov. Fler måste ha möjligheten att få tag på en bostad. I dag krävs det socialt och ekonomiskt kapital för att få en hyresrätt eller en bostadsrätt. En ny boendeform, behovsbostäder, ska sänka trösklarna till bostadsmarknaden för dem som i dag har svagast ställning. Dessa innefattar de som har: risk för akut hemlöshet, är våldsutsatta, har svag ekonomi, har medicinska behov eller bor extremt trångt.

Bertil Schöneman, Faktumförsäljare: Det är en svår fråga, vem ska bygga och hur? Bygger de nytt så blir det för dyrt. Man kanske skulle börja med att kolla upp dem som bor väldigt stort och är väldigt ensamma. Som kanske inte mår bra, men behöver miljöombyte? Vi kan ju inte tvinga någon att ändra på sitt liv, men kanske skulle någon vilja byta – och få en billigare lägenhet? Jag bor själv i en etta och jag behöver inte mer. Det är vansinnigt detta med alla ombildningar, att så många hyresrätter blir bostadsrätter. 

Miljöpartiet: Vi måste fortsätta att bygga fler hyresrätter som människor har råd med. Det behövs också en mångfald av olika typer av boenden – stora och små lägenheter, hyresrätter, bostadsrätter och småhus – för att göra det lättare för människor att hitta en bostad som passar dem.

Pelle Landén, Faktumförsäljare: När jag växte upp med sex syskon bodde vi också trångt. Vi bodde på landet, men i ett litet hus, och vi trivdes ganska bra med det. Visst hade man haft ett alternativ hade väl det varit bra, men har man inte det får man anpassa sig. Många trivs med generationsboende också. Jag tror att det är svårt för samhället att lösa, men att det finns lösningar.

Vänsterpartiet: Vi måste ta tillbaka kontrollen över bostadspolitiken. Staten måste ta ansvar och stödja byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Investeringsstöden måste återinföras och utökas. Detsamma gäller stödet för renovering- och energieffektivisering, då ett sådant stöd kan vara avgörande för människors möjlighet att bo kvar i sina hem även efter en renovering. Allmännyttan ska behålla sina äldre och billigare bostäder, inte sälja dem.

Jasmin Carlsson, Faktumförsäljare: Den är svår att åtgärda. Men i huvudsak är det samma problem, att bostäder är för dyra i dag. Kollektiva lösningar där gamla och unga möts är väldigt fina tycker jag, det finns många såna exempel. Det finns många ensamma äldre människor i dag som också behöver hjälp. Både unga och gamla får utbyte. Det är en bra lösning, liksom om de faktiskt kunde bygga billigare. Det behöver inte vara så fancy!

Kristdemokraterna: Vi behöver fler billigare bostäder. Byggandet behöver stimuleras genom förenklingar i plan- och bygglagen. Samtidigt behöver en del av nyproduktionen avsättas för socialt ändamål. Trösklarna in på bostadsmarknaden behöver sänkas och rörligheten öka. Åtgärder är bl a startlån, förändrade flyttskatter och översyn av kreditrestriktionerna. EBO-lagen borde avskaffas. Bosättningslagen bör också ses över så att bostadssituationen är en faktor vid fördelningen av nyanlända.

Krister Lönnqvist, Faktumförsäljare: Att vara trångbodd var vanligt förr också, fast då var det kanske mer svenska familjer som bodde trångt. Så problemet är gammalt. Samtidigt bor många ensamma i flera rum och kök i dag. Det verkar svårt att lösa detta men ensamheten i stora lägenheter är också ett problem så på något sätt borde man kunna ordna det så att stora familjer bor i stora lägenheter och tvärtom.

Sverigedemokraterna: Vi vill se ett möjlig statligt subventionerat bostadsbyggande för att fler ska kunna ha möjlighet att bilda familj utan att bo för litet och för trångt.

Lasse Andersson, Faktumförsäljare: Har man barn ska man också få bostadstillägg som anpassas till behoven. Det skulle kunna finnas en lag också för hur mycket yta du har rätt till per familjemedlem. Har du två barn ska du kanske ha 100 m2 för familjen att röra sig på i alla fall. Kommunerna kan ha ansvaret men det kunde kanske finnas en reglering kring detta som de kan följa?

Tiggeriförbud, för eller emot?

Socialdemokraterna: Emot. Det är inte aktuellt att införa ett nationellt tiggeriförbud. Däremot har kommunerna möjlighet att i den allmänna ordningsstadgan stoppa eller genom särskilda tillstånd begränsa pengainsamling på vissa allmänna platser.

Maria Enghamre, Faktumförsäljare: Emot. En del tiggeri ligger det ligor bakom, men samtidigt är det ingen idé att förbjuda tiggeri. Då utsätts en redan svag person i samhället. Tillåt det, och ta reda på vilka ligorna är som ligger bakom så kan de som tigger kanske klara sig bättre. Det är inte mänskligt att förbjuda tiggeri, det är rasism att göra det. Vi får hjälpa dem på ett annat sätt.

Centerpartiet: Emot. Istället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga.

Eija Ikonen, Faktumförsäljare: För. Jag har dålig erfarenhet av tiggare, har blivit jagad och attackerad. De som gapar och skriker gör mig anti, och det är tråkigt. Jag har träffat trevliga tiggare också, men det aggressiva tiggeriet har påverkat mig. Folk blandar ihop oss Faktumförsäljare med tiggare och det känns inte bra, för vi gör ju ett jobb. Och så finns de som tvingas tigga, som är hitlurade, och det är så fel. 

Moderaterna: För. Det har varit svårt att hitta hållbara lösningar på problematiken med tiggeri. Tiggeri låser in människor i fattigdom och medför att människor utnyttjas och far illa. Det gäller inte alla som tigger, men tillräckligt många för att staten måste agera. Därför vill Moderaterna ha ett nationellt tiggeriförbud.

Franz Pozzo, Faktumförsäljare: För. Vi har inte många svenskar som tigger, det är oftast andra människor som kommer hit och tigger och i det utnyttjas många utsatta människor. De som kommer hit måste erbjudas en utbildning och möjlighet till försörjning. Men som man sår får man skörda. 

Liberalerna: Emot. Liberalerna anser att samhället bör stötta individen med de bakomliggande faktorerna som gör att man behöver be om pengar. Ibland är omständigheterna sådana att vi behöver mer stöd av det gemensamma. Kriser kan orsaka långvarigt lidande och utanförskap om inte rätt insats sätts in snabbt. I Liberalernas Sverige ska ingen människa falla mellan stolarna så att vi är möjligheternas land, för alla. 

Bertil Schöneman, Faktumförsäljare: Jag är inte så säker på att förbud är lösningen, men någon form av kontroll borde finnas. Det står faktiskt i svensk lag från 1950 att det är ok med passivt tiggeri men inte det där med muggen upp i ansiktet. De som kommer hit för att tigga har det naturligtvis bedrövligt, men det finns också många som utnyttjar andra människor. Vi svenskar är så aningslösa kring detta. 

Miljöpartiet: Emot. Fattigdomen försvinner inte för att vi förbjuder människor att be om hjälp. Att be om hjälp ska inte vara ett brott.

Pelle Landén. Faktumförsäljare: Emot. Jag tänker att om jag själv hade behövt sätta mig och tigga. Och då också skulle vara kriminell. Det vore hemskt! Många som köper Faktum av mig klagar på tiggeriet. Det är lätt att ha åsikter. En sa: ”Jag har blivit rasist för jag är så trött på tiggarna”. Att förstärka sig själv genom att trycka ner andra, det är mig helt främmande. Vad vinner vi på att förskjuta människor som tigger? Den som inte kan hantera fattigdom kan ju bara gå vidare.

Vänsterpartiet: Emot. Vänsterpartiet är emot alla förslag som går ut på att förbjuda eller begränsa människor från att be om hjälp. Vi vill bekämpa fattigdomen, inte de fattiga. Med förbud och tillståndskrav förvärras utsattheten hos en redan mycket hårt prövad grupp. 

Jasmin Carlsson, Faktumförsäljare: Emot. För att de som tigger, i deras hemländer, är det ingen som bryr sig om dem. Och alla måste ju ha rätt att försöka överleva. Jag hade också tiggt om jag hade varit tvungen. Jag kan förstå dem. Den som talar om förbud vet inget om hur livet är för den som är fattig. Alla människor borde praktisera som hemlösa en tid. Sen kan vi snacka.

Kristdemokraterna: För. Vi är för den nu gällande lagstiftningen, att kommuner ska ha möjlighet att fatta beslut om lokala förbud mot tiggeri. Många EU-medborgare, primärt från Rumänien och Bulgarien, lever under svåra förhållanden i sina hemländer och söker sig till Sverige för att tigga. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen i hemländerna förändras.

Krister Lönnqvist, Faktumförsäljare: Mina tankar splittrade. Jag vet inte riktigt vad jag tror och tänker. När jag var i Danmark sommaren 2018, fanns det ingen som tiggde för där är det förbjudet. Jag la märke till det direkt. Det var en märklig känsla. Jag möter inte dem som tigger så ofta här hemma heller, men en gång kom en fram till mig när jag sålde Faktum och tiggde. Det kändes också konstigt. ”Hallå, liksom, jag säljer Faktum, du kan väl inte tro att jag har pengar?”

Sverigedemokraterna: För. Sverigedemokraterna ställer sig bakom ett tiggeriförbud. Vi minns alla diskussionerna från 2014–2015 gällande att tiggeriet inte var organiserat och mycket riktigt har det visat sig att tiggeriet är organiserat med människohandel, prostitution och misär för de människor som ofta förs hit mot sin vilja för att tigga pengar åt kriminella organisationer i Östeuropa. 

Lasse Andersson, Faktumförsäljare: Jag vet inte vad jag tycker om detta, egentligen. Problemet är när det är organiserat, när de tar Swish och man känner att det är någon som tvingar någon annan att tigga. Samtidigt är det ännu mer synd om de som tigger då, så förbud är svårt, det är verkligen inte den enskilde tiggaren som är problemet. Det är väl snarare polisens sak att komma åt de organiserade. Allmänheten måste också tipsa polisen.

Avkriminalisering av narkotika för eget bruk? För eller emot? 

Socialdemokraterna: Emot. Det skulle kunna öka användningen av narkotika, vilket i sin tur riskerar att leda till fler skador och lidande. Det är viktigt att vi behåller en restriktiv narkotikapolitik. Narkotika är en central del av brottsligheten som genererar våld och konflikter i kriminella kretsar – och det finns ingenting som visar på att kriminaliteten minskar med en avkriminalisering av eget bruk. Det skulle dessutom sända en dålig signal till barn och unga.

Maria Enghamre, Faktumförsäljare: För. När det gäller medicinskt bruk. En del behöver narkotika i medicinskt syfte, och då ska de få det lagligt, för eget bruk. I Frankrike har de gjort så och det har minskat kriminaliteten. Varför låta människor må dåligt om de inte behöver det? Då blir det psykisk ohälsa istället och en annan kostnad för samhället. Det är ingen bra lösning. 

Centerpartiet: Vi tycker att lagen om att kriminalisera bruket av narkotika måste utredas. Lagen har funnits sedan 1987 men aldrig utvärderats. Det kan vara en av orsakerna till att Sverige har den näst högsta dödligheten i Europa bland människor som har ett narkotikaberoende. Först när en ordentlig utvärdering har gjorts kan man ta ställning till om lagen ska vara kvar eller avskaffas.

Eija Ikonen, Faktumförsäljare: För. Jag hade en granne som rökte på varje dag, det var hans medicin, det gjorde honom lugn. De som har ett beroende måste få hantera det. Men det beror också på vilka droger vi pratar om. Marijuana kan avkriminaliseras, men heroin ska helt bort. Att självmedicinera med några öl är lagligt, då borde det vara lagligt att tända på också. De som känner behov provar, oavsett om det är lagligt. Den som fastnar gör det oavsett drog. Själv är jag fast i mina cigaretter. 

Moderaterna: Emot. Moderaterna säger nej till att avkriminalisera bruk av all slags narkotika respektive att legalisera narkotika. En avkriminalisering eller legalisering av t ex cannabis öppnar en inkörsport till tyngre droganvändning och risk för att människor hamnar i ett beroende och till slut i missbruk. Sverige får inte ge upp visionen om ett narkotikafritt samhälle. Trots att verkligheten ser mörk ut.

Franz Pozzo, Faktumförsäljare: Emot. Globalt är problemet med narkotikan så stort att det kanske inte gör så stor skillnad. Men de som missbrukar hjälps inte av avkriminalisering. Det tror jag inte, efter vad jag har sett och upplevt. 

Liberalerna: Emot. Narkotikaberoende är en sjukdom. Därför måste missbruksvården förbättras, och hanteringen av narkotika ska bekämpas i alla led. Narkotikapolitiken bygga på vetenskap och fakta. Därför behöver effekterna av kriminaliseringen av narkotikaanvändning, och innehav för eget bruk, också utvärderas i den statliga utredning som nu genomförs. Vi vill att svensk narkotikapolitik ska bygga på en nollvision mot allt drogrelaterat lidande.

Bertil Schöneman, Faktumförsäljare: Emot. Jag vet hur det började för mig, och mitt tablettmissbruk. Det leder bara till mer elände. Jag förstår de som behöver det mot värk, men då ska de få det utskrivet hos läkaren. 

Miljöpartiet: Varken för eller emot. Vi tycker att narkotikastrafflagen, precis som SKR har rekommenderat, bör utvärderas för att se om det finns skäl att ändra i lagstiftningen för att underlätta för människor med missbruk och beroende att söka hjälp.

Pelle Landén, Faktumförsäljare: Emot. När motboken försvann på systembolaget så ökade alkoholkonsumtionen rejält. Folk började dricka mer. Nej, jag tror att det blir samma sak med andra droger. Jag har sett vad cannabis kan leda till. Panikångest och hjärtstopp, och det är inkörsporten till tyngre droger, det är bara så, vad folk än säger. De som växer upp nu och är för en legalisering har inte gjort den erfarenheten, än.

Vänsterpartiet: För. Vänsterpartiet anser inte att det ska vara kriminellt att vara påverkad av narkotika i blodet. En påverkad person ska istället få hjälp och stöd att komma ur sitt missbruk. I  dag saknas resurser för det. Vi vill satsa mer på beroendevården och göra sociala insatser. 

Jasmin Carlsson, Faktumförsäljare: För. I alla fall när det gäller marijuana, som är en naturlig växt. Den behöver många i medicinskt syfte. Och ska man jämföra droger så säger min erfarenhet att du dör snabbare av alkohol. Men jag är inte för legalisering av tyngre droger. 

Kristdemokraterna: Emot. KD är emot all avkriminalisering av narkotika för eget bruk. Bruk av narkotika medför ett stort mänskligt lidande och många negativa effekter i samhället, exempelvis kriminalitet. Användande ska inte uppmuntras genom att trösklarna för att prova sänks. En fördel med nuvarande system är att en polis som möter en ungdom som innehar cannabis har rätt att ta personen till Maria Ungdom eller motsvarande. Det ger möjlighet att bryta missbruk tidigt.

Krister Lönnqvist, Faktumförsäljare: Jag vet ingenting om narkotika, jag har aldrig hållit på med det själv. Men jag har en vän sedan åren då jag drack mycket, som tog amfetamin. Det kostade 200 kr per gram! Det chockade mig verkligen, herregud så dyrt! Han mår i alla fall bra nu och har slutat, så vitt jag vet. Men det är en svår fråga det där, för en annan jag känner sa till mig: slutar jag med drogerna så dör jag. De som är fast i missbruket blir ju sjuka av att inte få bruka.

Sverigedemokraterna: Emot. Sverigedemokraterna är emot en avkriminalisering men ser däremot ett stort behov av att göra ett ordentligt omtag av den svenska narkotikapolitiken. Framtidens narkotikapolitik ska baseras på den senaste forskningen och väl beprövad vetenskap, med ett fokus på skademinimering.

Lasse Andersson, Faktumförsäljare: Emot. Har man behov av droger, så ska man få det på recept. Hasch och annat är inkörsporten till andra tyngre droger, och det i sin tur för med sig kriminalitet. Jämförelsen med alkohol köper jag inte. Alkohol är nästan kultur i vårt land. Det är inte samma, det har funnits så länge och hade det varit lika farligt så hade det också varit förbjudet vid det här laget.

Hur ska beroendevården bli bättre? 

Socialdemokraterna: Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vi är positiva till förslagen men vill ta del av remissvaren innan vi går vidare. Vår bedömning är att förslagen tillsammans med remissvaren ska kunna bli utgångspunkt för en proposition under nästa mandatperiod.

Maria Enghamre, Faktumförsäljare: Regioner och kommuner ska vara ansvariga för detta, med stöd av anhöriga som finns runt personen. Jag tror att de behöver sina närmaste, de ska involveras mer. Och informeras mer från region och kommun. Det är så mycket som är sekretessbelagt i dagens system och det försvårar. Mycket blanketter om medgivande och sådant. Det är för mycket papper!

Centerpartiet: Människor måste vårdas utifrån den situation de befinner sig i. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med god missbruksvård, exempelvis med tillgång till läkemedelsbehandling och insatser för minskad spridning av blodsmittor. Vi vill att sjukvården ska ta över ansvaret för missbruksvården och i högre grad grunda den på vetenskap och beprövad erfarenhet. Missbruksvården ska både behandla sjukdomen och i största möjliga mån lindra symptomen. 

Eija Ikonen, Faktumförsäljare: I dag är den katastrofal. Jag körde en person till Cityaktuten en gång för ett drogtest, han skulle till ett behandlingshem, var beroende av benzo, och ville bli av med det. Han ville bli inlagd men fick en påse med några tabletter i. Det ledde honom till gatan igen och nya köp av benzo. De måste bygga ut akutvården. Kommer man akut och vill ha hjälp så måste man få det när man är motiverad. Varför ligger det folk i kanalerna? Jo för de får inte hjälp. 

Moderaterna: Vi vill skapa förutsättningar för nationell forskning inom beroendevården, i syfte att utveckla bättre och evidensbaserade metoder och insatser. Ett större forskningsanslag behövs för att utveckla samtidig behandling av missbruk och psykisk sjukdom i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst. Vi är för ett enhetligt huvudmannaskap, men civilsamhället har en mycket viktig roll och funktion. Stödet och samarbetet med de ideella organisationerna måste förbättras och utvecklas.

Franz Pozzo, Faktumförsäljare: Om vi utgår från människans behov och formar vårt samhälle efter det, så skulle behovet av beroendevård minska. Det ansvaret har politiker och myndigheter. Vi kunde till exempel sluta tillverka vapen och istället fokusera på Jordens och människans överlevnad. 

Liberalerna: Beroendevården ska vara sjukvårdens ansvar. Patienten ska enkelt få kontakt med sin personliga husläkare och tryggt lotsas vidare till eventuell specialistvård. Öka tillgången till överdoshämmande läkemedel som naloxon. Sprututbytesprogram är ett bra komplement som minskar smittspridning. Vi är öppna till en försöksverksamhet med injektionsrum där den som är inne i ett aktivt missbruk får kontakt med sjukvården samt får hjälp och stöd som kan leda vidare till missbruksvård.

Bertil Schöneman, Faktumförsäljare: Jag kan tänka mig regionerna, men de ska se till att människor får komma till en läkare som de känner förtroende för. Innan jag fick den läkaren jag har nu, blev jag rundskickad och alla bara skrev ut en massa piller och ingen visste om min bakgrund. Trygghet och personkännedom är A och O. Kommunikationen måste fungera. Och man måste se hela människan. Sedan måste du naturligtvis vilja själv. Min läkare nu är skitbra och jag känner stort förtroende. Men jag har haft tur. 

Miljöpartiet: Hälso- och sjukvården ska ta över hela ansvaret, med stöd från kommuner och civilsamhälle. Insatser som görs ska ha stöd i forskning. Tillgängligheten till Naloxon måste öka och de som lider av både psykisk ohälsa och beroendeproblematik måste få bättre hjälp. Att sprututbyte inte längre är så ifrågasatt är bra, vi vill även införa injektionsrum på försök. Man måste också få stöd att ta sig vidare; hjälp med bostad, skuldrådgivning mm. Vi ser behov av uppsökande verksamheter som erbjuder exempelvis fot- och tandvård. Vi vill införa en behandlingsgaranti.

Pelle Landén, Faktumförsäljare: Jag har själv gått på nästan allt man kan gå på, och många genom åren har sagt att jag aldrig skulle klara det. Nio gånger har jag legat inne dödssjuk, ändå fortsatt att dricka. Men det var aldrig någon läkare som tog tag i det. De räddade mitt liv, men slussade mig inte vidare. Det saknas kunskaper och finns ingen kedja som fungerar mellan avgiftning, vård och eftervård. Det är det alltid någon grupp som blir lidande när någon annan får det bättre. Satsar vi på akutvård, så blir något annat i kedjan åsidosatt.

Vänsterpartiet: Här behövs ett politiskt krafttag. För att lyckas med beroendevård måste hela sjukdomsbilden och den sociala bilden tas in. I dag är det allt för mycket en akutstyrd beroendevård där det knappt finns tid för utvärdering. Det måste finnas möjlighet till boende, avgiftning, vårdplatser och sammanhållna vårdkedjor utan brustna länkar, för att bryta ett beroende. Vi vill föra över huvudmannaskapet för beroendevården, för personer över 18 år, till regionernas beroendeenheter.

Jasmin Carlsson, Faktumförsäljare: Jag tycker att den som arbetar inom beroendevården bör ha någon egen erfarenhet av missbruk för att förstå dem som är i det. Utbildningen inom detta område behöver stärkas. Och den som säger ”jag behöver hjälp” ska få hjälp, oavsett om den vänder sig till kommunen eller regionen. Du ska få hjälp direkt när du kommer in och är motiverad. Öppenvården funkar inte i dag, de trappar ner dig och säger sen att du inte ser tillräckligt risig ut för att få fortsatt stöd.

Kristdemokraterna: Ansvaret bör överföras till hälso- och sjukvården som ensam huvudman. Vi välkomnar därför förslagen i den så kallade Samsjuklighetsutredningen. För att skapa en beroendevård utan skuld och skam måste det finnas förutsättningar för en evidensbaserad och jämlik vård, tillgänglig i hela landet. Personcentrerad vård är avgörande. Även med hälso- och sjukvården som huvudansvarig kommer det därför fortsatt krävas samverkan med socialtjänst och det civila samhället utifrån den enskilda personens unika behov.

Christer Lönnqvist, Faktumförsäljare: Jag fick väldigt god hjälp när jag slutade dricka, med boendestöd genom kommunen och en jättebra läkare. Han höjde dosen med antabus och det funkade på mig, jag fick revia, och då blev det som en spärr i kroppen som gjorde att det inte gick att dricka. Jag gick hos psykiatriker också. Jag drack varje dag och rökte 30 cigg om dagen men har inte haft ett enda återfall sedan jag slutade. Jag var väldigt motiverad. Slutade dricka och rökte min sista cigg under fläkten den 9 november 2010. 

Sverigedemokraterna: Det delade huvudmannaskapet mellan kommuner och regioner har uppfattats som problematiskt och otydligt, med bland annat hänvisning till Missbruksutredningens slutsatser. Vi vill se regionen som huvudman, som i samverkan med socialtjänsten och delar av civilsamhället tar ett helhetsgrepp om missbruks- och beroendevården. Vidare behöver vi stärka stödet till närstående. Närstående har en viktig roll att fylla kring den som har ett beroende och det är därför av yttersta vikt att samtliga kommuner erbjuder lämpligt stöd. Vidare behöver den interna samordningen stärkas inom socialtjänsten.

Lasse Andersson, Faktumförsäljare: Det är ett allvarligt problem det också. Detta ska man inte skära ned på. Staten har även här det övergripande ansvaret. Sen hur de bestämmer att det ska fungera det har jag ingen åsikt om.