Adam Smith blev miljonär på att utnyttja systemet

Hans sms-lånföretag är unikt. Lån betalas inte ut, men förvandlas ändå till miljonskulder.
Offren kallar han »civilrättsliga zombies«.
Faktum har tidigare berättat om hur Kronofogden utnyttjats för att skuldsätta redan utsatta för lån de inte tagit. Men nu är rättsväsendet och myndigheterna 27-årige Adam Smith på spåren.

Adam Smiths affärsidé tog form för tio år sedan. I grunden fanns ett par hemsidor för så kallade sms-lån kopplade till ett företag, ARS Enterprise AB. Beloppen som lånades ut var små, som mest ett par tusenlappar, räntan var skyhög. Sidorna lockade till sig människor som redan var djupt skuldsatta. De få som läste villkoren hade troligen svårt att förstå dem, de som lyckades tolka den krångliga prosan måste ha trott att de hade läst fel. Där stod nämligen att den som har betalningsanmärkningar och trots det ansöker om lån blir skyldig att betala tillbaka lånet, även om hen inte fick det. Dessutom kunde det sökta beloppet förvandlas till vilken valuta som helst. Räntan låg ofta på 30–40 procent i månaden. 

Med hjälp av avtalet kunde, enligt Adam Smith, den som ansökte om lån krävas på vad som helst. Till exempel »en begagnad rymdfärja för 500 miljoner kronor«. Eller, vilket låg närmare till hands, »ett lån från en icke existerande borgenär med belopp i vilken valuta som helst«, som det står i ett avtal mellan ARS Enterprise och Adam Smith.
I avtalet beskrivs även de förväntade kunderna.
»Det är välkänt för ARS Enterprise AB att personer som har skulder hos Kronofogden i dess utsöknings- och indrivningsdatabas beter sig som civilrättsliga zombies. Sålunda torde närapå ingen bestrida dessa avtalade fordringskrav när de framställs.«

Bland företagets kunder fanns också de som faktiskt fick lån. Men det var på de icke utbetalda lånen som Adam Smith räknade med att tjäna de stora pengarna. 
Nästa steg var att få skulderna, de verkliga och de falska, fastställda hos Kronofogden. Adam Smith skickade in hundratals ansökningar om betalningsföreläggande riktade mot personer som ofta har svårt att hålla reda på vilka de är skyldiga pengar, vissa har till och med slutat öppna posten. Därav öknamnet civilrättsliga zombies. Risken för att någon skulle reagera minskade också då Adam Smith sällan direkt ansökte om verkställighet, att skulden skulle drivas in. Eftersom beloppen kunde omvandlas till euro och räntan var skyhög kunde ett lån på ett par tusenlappar inom ett par år växa till en skuld på hundratusentals kronor. 

Kruxet var att få in pengarna utan att Kronofogden reagerade. I avtalet mellan Adam Smith och ARS Enterprise AB berättar han hur han ska göra. 
»ARS Enterprise AB:s uppfattning är den att om ARS Enterprise AB gör detta själv kommer det att leda till att någon på Kronofogden kommer att reagera på kravens storlek, som kommer att uppgå till flera miljarder kronor, vilket i sin tur kan leda till någon lagändring som är negativ. Därför anser ARS Enterprise AB att kraven ska spridas ut på ett antal bolag som saknar koppling till varandra så att förfarandet inte väcker någon direkt uppmärksamhet.«

Adam Smith gav alltså sig själv i uppdrag att registrera bolag för att driva in skulderna. De bolag som snart hörde av sig till Kronofogden var dels svenska kommanditbolag, dels företag registrerade i Storbritannien eller i skatteparadis. Alla hade en sak gemensamt: de personer som påstods företräda bolagen tycktes inte existera. På papperet hade de olika nationaliteter, vissa påstods vara från Slovenien, andra från Chile, Lettland och Kamerun. Åter andra från Ryssland och Senegal.
»Niklas«, som Faktum intervjuade i nr 182 (2017), fick besked om en påstådd skuld till företaget GT Capital på 3 000 euro. Han försökte få kontakt med företaget, som var registrerat i Storbritannien, utan att lyckas. Den ryske man som stod som företrädare tycktes inte existera. Småningom dök det upp en ny företrädare, en man från Senegal. Mannen hade skickat in en kopia på ett id-kort men när Niklas kontaktade Senegals ambassad i Nederländerna bekräftade de att id-kortet var ogiltigt. 


Ett av bolagen, Segor Invest KB, registrerade namnet på en person som faktiskt existerade. Han polisanmälde bolaget som då ersatte honom med två män från Chile. Kopiorna på chilenarnas id-kort är uppenbart falska, något som Faktum fick bekräftat av Chiles ambassad som skrev i ett mejl: »That is not a Chilean Id Card.« Segor Invest är fortfarande registrerat hos Bolagsverket, med samma icke existerande chilenska män.  

Tricket att gömma sig bakom anonyma företag fungerade fram till våren 2016 då en tjänsteman på Kronofogden anade oråd och började ringa runt till de skuldsatta. Ingen av dem hade hört talas om de företag som krävde dem på pengar. Många var förtvivlade, vissa sa att de övervägde självmord. I juni 2016 polisanmälde Kronofogden åtta bolag (anmälan skulle senare utökas till 14 bolag) och i februari 2017 skickade en hög chef ut ett mejl som slog fast att ifall något av de 14 bolagen begärde verkställighet skulle myndigheten vägra så länge bolagen inte lämnade in identitetshandlingar som visade vilka företrädarna var.   

Det var då Arthur Grice, en brittisk medborgare med påstådd adress i Sydafrika, dök upp. Två av bolagen hade överlåtit ett sjuttiotal fordringar till ett nystartat bolag, SE Invest, registrerat i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna, där Arthur Grice angavs som ledamot. Eftersom Arthur Grice verkade vara en livs levande person tvingades Kronofogden betala ut en del pengar. Att engelsmannen »företrädde« drygt hundra bolag världen över och troligen inte hade en aning om att ett av hans bolag ägde skulder i Sverige spelade ingen roll.

Ett av bolagen som har krävt in skulder, PL Finans KB, ingår inte i Kronofogdens polisanmälan men har anmälts till Datainspektionen som vid två tillfällen har konstaterat att det driver inkassoverksamhet utan tillstånd. Polisanmälan lades ner då ledamöterna i bolaget, två polska män, inte kunde hittas. PL Finans är fortfarande registrerat hos Bolagsverket, nu med Adam Smith som extern firmatecknare.

Flera av de skuldsatta visade sig vara inte fullt så zombieaktiga som Adam Smith hade förutspått, och började försöka att bli av med skulderna för lånen de aldrig hade tagit. Till en början gick det mesta Adam Smiths väg, men småningom började rättsväsendet få upp ögonen för vad som pågick. 
Eftersom Kronofogdens utslag är att betrakta som en dom försökte flera av de skuldsatta få resning. I oktober 2018 hade en av dem, här kallad SK, lyckats få Högsta domstolen att ta upp fallet. I beslutet skriver Högsta domstolen:
»Det står emellertid, genom utredningen i detta ärende, klart att ansökan utgjorde ett led i en verksamhet, som var inriktad på att kräva in ›lån‹ som aldrig hade betalats ut. Verksamheten hade därmed en otillbörlig karaktär. Det står också klart att det är först i efterhand som S.K. blev medveten om detta. Omständigheterna är därmed sådana att resning ska beviljas.«

För Adam Smith var beslutet en besvikelse. Han hade räknat med minst en miljard kronor i vinst om inte HD hade gjort den bedömningen som de gjorde 2018.
Någon miljard blev det aldrig, men affärsidén har gett upphov till en hel del ränteinkomster. 
Företaget ARS Enterprise AB har bytt namn till AEAS AB, ett bolag som 2018 omsatte 4,3 miljoner kronor och gjorde en vinst på 3,3 miljoner. Verksamheten fördes därefter över till det nystartade bolaget C Information AB som förra året omsatte 4,2 miljoner med en vinst på 4,1 miljoner. I företagets kassa finns drygt nio miljoner kronor.
Adam Smith har själv uppskattat att ARS Enterprise AB har fått in 15 miljoner kronor i räntor.
När en del av de skuldsatta började invända mot den höga räntan överlät Adam Smith deras fordringar till PL Finans. Fram till i juni 2020 har det bolaget fått in 1 098 022 kronor, pengar som sattes in på Adam Smiths privata konto. 

Adam Smiths kreativa sätt att hantera de olika bolagens tillgångar har väckt Skatteverkets intresse. I slutet av januari 2019 ansöker Skatteverket hos Förvaltningsrätten om att få göra en razzia i Adam Smiths lägenhet för att leta efter bevis. Besöket skulle vara oanmält. Orsak: Adam Smith har uppgett till Skatteverket att han använt sig av utländska bolag som bulvaner. Dagen efter genomfördes razzian där myndigheten beslagtog åtta datorer, flera av dem var krypterade och eftersom Adam Smith inte ville låsa upp dem kom Skatteverket aldrig in i dem. Skatteverket fick även med sig vissa handlingar, bland annat något som Adam Smith kallar en huvudbok för räkenskapsåret 2016.
I juni 2020 vände sig Skatteverket återigen till Förvaltningsrätten. Den här gången för att få frysa 2,5 miljoner kronor av Adam Smiths tillgångar. Återigen befarade myndigheten att Adam Smith skulle undanröja det som Skatteverket ville åt, den här gången 2 476 888 miljoner kronor av Adam Smiths tillgångar. 
Orsaken till Skatteverkets intresse är bland annat ett snillrikt upplägg som, enligt myndigheten, syftar till att undkomma skatt. Så här har det gått till:

Företaget, ARS Enterprise AB, har anställt Adam Smiths morföräldrar en månad varje år i fyra år. Lön: Mellan 240 000 och 388 000 kronor per månad. Båda är över 80 år.
Lönerna har inte betalats ut, istället har morföräldrarna fått en fordran på bolaget.
Fordran har skänkts till Adam Smith, som sedan har tagit ut pengarna från bolaget.

Bolaget har även angett en extremt hög månadslön för Adam Smith själv, bland annat för att generera en så hög sjuklön som möjligt. Av samma skäl har han bildat ett nytt bolag, A Finans KB, enkom med syftet att få en högre ersättning för påstådd utbetalning av sjuklön. Maxgränsen per företag är 250 000 kronor. Försäkringskassan har krävt tillbaka drygt 300 000 kronor för utbetald ersättning för sjuklön.

Adam Smith påstår både i Skatteverkets utredning och i mejl till Faktum att skulderna för icke utbetalda lån inte har gett  några intäkter. Med det som grund vill han dra av 300 000 kronor som kostnader för hantering av de icke utbetalda lånen. Något som Skatteverket motsätter sig. De skriver i ett yttrande: 
»Härtill kommer att klagandens verksamhet till stor del varit ›icke utbetalda lån‹. Enligt klagandens egen uppgift upphörde i princip vanlig utlåning vid halvårsskiftet 2015 eftersom det gick så bra att få utslag i mål om betalningsföreläggande avseende icke utbetalda lån. När det gäller icke utbetalda lån så är hela det inkomna beloppet att se som en intäkt. Det finns ju inget utlånat kapital att frånräkna. Skatteverket anser att bevisbördan för att det inte skulle vara fråga om betalning av icke utbetalda lån ligger på klaganden. Detta eftersom klaganden bedriver näringsverksamhet med utbetalda lån, inga räkenskapshandlingar har lämnats till Skatteverket och verket har påvisat att insättningar skett på klagandens konto.«

I ett mejl till Faktum skriver Adam Smith att han nu har lämnat in underlag till Skatteverket som ska visa att de pengar som har betalats ut har kommit från personer som fått lån. I Förvaltningsrättens senaste beslut ges en tidsfrist till mars. Då ska Skatteverket ta ställning till de handlingar som Adam Smith har lämnat in eller begära en ny tidsfrist.
Skatteverkets revision gäller bolaget ARS Enterprise AB/AEAS AB. Vad som har hänt i de utländska bolagen är ingenting som tas upp i utredningen. Adam Smith skriver i ett mejl att vad han vet har ingen fått några pengar för icke utbetalda lån. 

Hur har det då gått för polisen? Som ofta i bedrägeriutredningar har det gått långsamt. Kronofogden polisanmälde i juni 2016, anmälan las ner ett år senare men togs upp igen efter att Kronofogden hade skickat in kompletteringar. Sedan dess har utredningen skötts av en, ibland noll, poliser. Vid flera tillfällen har utredaren fått andra arbetsuppgifter, och en ny polis har fått sätta sig in i det komplicerade ärendet. 
I dag är åklagaren Anders Svensson förundersökningsledare. 
– Det är ingen utredning som har gått speciellt snabbt, tyvärr, säger Anders Svensson. 

Förundersökningen står inför flera utmaningar. En är att händelser som målsäganden ska redogöra för ligger upp till tio år tillbaka i tiden, dessutom utspelade de sig under en tid då målsäganden kanske inte var i så god form.
En annan utmaning blir att visa på kopplingen mellan Adam Smith och de bolag som har använts. 

Samtidigt som polisens och Skatteverkets utredningar pågår för Adam Smith över fordringar till ett nytt bolag. Den 20 maj 2020 registrerades företaget Skandia 2 ltd hos brittiska bolagsverket. Adam Smith står som ensam företrädare. Sedan dess har cirka 200 fordringar förts över till bolaget. Fordringarna gäller skulder på allt från 155 kronor till drygt 300 000 kronor och är värda sammanlagt drygt 15 miljoner kronor. 
Ett belopp som med de höga räntorna växer för varje dag. 

Vissa av de skuldsatta har uppmärksammat att ett nytt företag kräver dem på skulder. I en diskussionstråd om ARS Enterprise AB som pågått sedan maj 2015 skriver en av deltagarna i februari 2021: »Skandia 2 LTD, den skulden blev dödsstöten för mig. Tappade allt efter det, speciellt när man pratar med Kronofogden och dom försvarar han som ligger bakom. Snacka om att bli sparkad på när man redan ligger ner.«

Faktum får kontakt med två personer som nu har fått veta att de har en skuld till det engelska bolaget Skandia 2 ltd. »Per« fick i december förra året veta att en skuld från 2013, summa 1 990 kronor, hade överlåtits från ARS Enterprise AB till Skandia 2 ltd. Hur skulden uppstod vet han inte, nu fick han veta att den är uppe i 70 000 kronor. 
»Maria« hade en ursprunglig skuld på omkring 5 000 kronor, i dag är skulden 139 000 kronor. »Maria« har sedan 2017 löneutmätning och betalar varje månad i snitt drygt 700 kronor till Skandia 2 ltd. För något år sedan försökte hon kontakta företaget för att få veta vad skulden gällde, men fick inget svar. I dag ångrar hon att hon inte sparade fakturan, om en sådan nu har funnits.
– När man släpper sina skulder till Kronofogden skriver man bara på allt, utan att egentligen titta så nog vad som står. Man tror ju skulden är riktig på alla sätt.

Nu ska Maria begära ut underlaget från Kronofogden och ta reda på om det går att göra något åt skulden. 

Kronofogdens kommentar

»Vi har arbetat brett och systematiskt i flera år för att så långt det är möjligt hindra att bluffskulder hanteras i vår verksamhet. Vi har gjort allt vi kan inom lagens ramar för att göra de misstänkta bedrägerierna svårare att genomföra, bland annat:

  • Stoppat bluffskulder från att fastställas.
  • Inte drivit in redan fastställda skulder där det är uppenbart att det rör sig om falska skulder.
  • Infört kontrollrutiner för att identifiera vem som ansöker om betalningsföreläggande och krävt in ansökningsavgiften i förväg.
  • Beslutat att skulder som kommer från de polisanmälda bolagen inte ska tas med i skuldsaneringsbeslut.
  • Infört nya rutiner som innebär att otillåtna räntor regelmässigt lämnas till domstol – med stöd av de nya bestämmelserna i konsumentkreditlagen som började gälla den 1 september 2018.

Vad kommer till överlåtna fordringar är det fortfarande skuldens ursprung som beaktas i bedömningen om -skulden ska drivas in eller tas med i skuldsaneringsbeslut.

Vi ställer högre krav på grunden för fordran. Vi ser i dagsläget möjligheterna i det befintliga regelverket. Det lägger ett stort ansvar på den enskilde men vi ser i det stora hela att den befintliga lagstiftningen fungerar på ett ändamålsenligt sätt och en motsatt ordning skulle vara mindre rättssäkert.«

Adam Smith svarar på faktums mejl

Om de höga räntorna:
»Jag tycker att du/ni tidigare fått det att låta som att det rent generellt skulle vara något negativt med att de här olika personerna krävts på betalning. Mig veterligen brukar de flesta ansöka om skuldsanering förr eller senare i vilket fall som helst och en fordran med en väldigt hög ränta påverkar i praktiken inte de flesta som krävts på betalning. En person betalar ju samma belopp i en skuldsanering oberoende av om personen har skulder på 1 miljon eller 1,2 miljon, vilket jag antar att du är medveten om.«

Om de skulder som är kvar:
»Det finns en del obetalda lån kvar där Kronofogden utmäter pengar/inbetalningar i skuldsaneringsärenden, där f.n. »Skandia 2 Ltd« står som sökande. Det är ingenting jag lägger någon direkt tid på och är närmast att jämställa med att äga aktier/fonder.«
Varför har du bildat ett nytt bolag och fört över fordringarna dit?
»Är det inte rätt så coolt att man kan välja precis vilket namn som helst? I Vänner bytte Phoebe i ett avsnitt namn till Princess Consuela Banana Hammock. Varför skulle jag då inte kunna göra lite liknande fast med en juridisk person?«

Om villkoren som säger att den som sökt lån utan att uppfylla kraven blir åter-betalningsskyldig även om lånet inte betalats ut: 
»Aldrig när de villkoren stod med när avtalen träffades var det någon som klagade. Klagomålen har kommit långt senare. Min uppfattning har varit att det kan likställas med villkoren som olika mobiloperatörer tillämpat sedan länge. Jag fick information från KFM (Kronofogdemyndigheten, reds. anm.) 2014 att det skulle vara helt ok och utgick ifrån att det beskedet var korrekt.«