FAKTUM | 2013/11/26 Reportage

Vilken stad är värst att bo i om du är hemlös?
faktumindexI Faktumindex gör vi Sveriges enda granskande jämförelse av hur våra kommuner tacklar socialt utanförskap. I år har vi tittat närmare på sex städer – Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö – och jämfört sex olika indikatorer.

Det vi har tittat på är sådant som kommunpolitikerna i respektive stad lätt kan åtgärda med ett klubbslag. Granskningen visar att det går att göra något åt hemlösheten – det är den politiska viljan som saknas. I vissa kommuner mer, i andra mindre. Så vilken är Sveriges värsta storstad?

Kolla in Faktumindex 2013 här.

Text och research: Anna Wallenlind Nuvunga och Johan Veghed
Illustration: Karl Johnsson

Det finns en del saker som kommunpolitiker inte kan påverka: Om det bryter ut en internationell finanskris eller om ortens största företag avskedar en massa människor till exempel. Men det finns också väldigt mycket som de kan påverka. I årets Faktumindex har vi tagit fasta på just det.
Politiker kan påverka hur många bostäder som byggs i en kommun. De kan påverka hur många hyresrätter som ombildas till bostadsrätter. De kan påverka vilka hyresgäster de kommunala bostadsbolagen väljer att ta emot. De kan också påverka om barnfamiljer ska vräkas, trots regeringens nollvision. Eller om kommunens socialtjänst arbetar utifrån metoder som är bevisat effektiva. Vissa saker kan man till och med säga att politikerna bestämmer. Till exempel om de vill skapa en stor alternativ bostadsmarknad för en viss kategori människor som de inte tycker passar in, eller om de hellre ska ge plats åt denna grupp på den vanliga bostadsmarknaden.
Förra året jämförde vi våra storstadskommuner. Då hamnade Göteborg på botten. Årets Faktumindex försöker mäta hur väl våra kommunpolitiker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund och Växjö lyckas med att förebygga och minska utanförskap och hemlöshet.

Bostäder och planerat byggande
Andelen hemlösa utan sociala problem ökar på grund av den stora bostadsbristen i många kommuner och man hör allt oftare socialsekreterare frustrerat säga ”Vi är ingen bostadsförmedling”.
Stockholm och Malmö ligger sämst till när man jämför inflyttningen till städerna med bostadsbyggandet, det så kallade ”flyttnettot”.  Ombildningarna från hyreslägenheter till bostadsrätter i Stockholm har också minskat tillgången på bostäder för människor utan möjlighet att få banklån. Växjö och Lund är de kommuner som gör mest för att säkra tillgången på bostäder: Lund har varit flitigast på att bygga och Växjö har högst andel hyresrätter. Helsingborgs kommun påstår att de inte har någon bostadsbrist, medan en studie från Boverket visar på ett behov av 2 000-3 000 nya lägenheter.

f1Bostad först och hemlöshet
Forskning visar att det mest effektiva sättet för att minska hemlöshet är en metod som kallas Bostad först. Grundtanken med Bostad först-modellen är att en trygg bostad är en förutsättning för att man ska kunna lösa andra problem. Ingen kommun i undersökningen följer Bostad först-modellen fullt ut, men flera har Bostad först-liknande verksamheter. Helsingborg utmärker sig här med en lyckad Bostad först-verksamhet och en stor andel tidigare hemlösa som har fått sina andrahandskontrakt genom kommunen omvandlade till förstahandskontrakt. Lund ligger i botten. När det gäller stöd till hemlösa EU-medborgare så har ingen av kommunerna tagit något policybeslut kring hur den här gruppen ska stödjas. Stockholm och Göteborg viker ett antal platser på specifika härbärgen under vintern, övriga kommuner uppger att den här gruppen har rätt till platser på härbärgen som alla andra. Göteborg är den enda kommunen som ger stöd till hemlösa EU-medborgares barn genom en öppen förskola som Räddningsmissionen driver.
Den 30 september i år hade Malmö 221 hemlösa vuxna och 188 barn placerade på hotell. En anmärkningsvärt hög siffra.

Vräkningar av barn och vuxna
Regeringen antog 2007 en nollvision mot vräkningar av barn. Antalet vräkningar har minskat, men Kronofogdens statistik visar att många barn fortfarande vräks. Lund är den kommun som vräker minst antal barn och vuxna i relation till antalet lägenheter, Helsingborg avhyser flest. Vi har även räknat ut hur stor andel av de ansökningar om vräkningar som Kronofogden får in som i slutändan utförs. Stockholm har ett relativt lågt antal vräkningar i relation till sitt lägenhetsbestånd, men är dåliga på att avvärja de ansökningar om vräkningar som kommer in till Kronofogden.

MALMÖ • Här hotas ovanligt många av vräkning. Men Malmö stad lyckas också, tack vare socialtjänstens insatser, förebygga många vräkningar av barnfamiljer.
– En gång bröt låssmeden upp lägenhetsdörren och där inne stod en förskräckt kvinna med ett nyfött barn. Hon hyrde i andrahand och visste inte att kontraktsinnehavaren skulle vräkas.
Gunilla Tornqvist på stadsdelsförvaltning Söder träffar många som aldrig haft något att göra med socialtjänsten, men som hotas av vräkning.
När katastrofen är ett faktum kan verkställarna mötas av stor förtvivlan.
– De som har barn tror inte det är möjligt att de faktiskt kan vräkas.
– Många har levt länge på marginalen men klarat sig dittills. Ofta förhalar man och avvaktar vad som händer. De kan vara utförsäkrade, arbetslösa och sjukpensionärer på väg att utförsäkras.
Kvinnan med det nyfödda barnet hade ingen chans att få hjälp. Hon och hennes barn hamnade inte heller i någon officiell vräkningsstatistik eftersom hon hyrde i andra hand. Gunillas jobb är att komma in i ett tidigare skede och förhandla med de inblandade: fastighetsägare, inkassoföretag och andra myndigheter.
– Alla som riskerar att avhysas får ett brev av oss och erbjuds samtal. Äldre personer kan vi göra hembesök hos.
En brakfest okej
Att vräka någon på grund av att man stört grannarna är svårt.
– Men får du en varning, då om någonsin är det viktigt att betala hyran. Många vet inte vad som gäller i dessa sammanhang. Om hyresgästen får veta att man ska vara avflyttad den 1 januari, kan man lugnt bo kvar i tre månader eftersom ärendet först måste prövas i hyresnämnden. Men det är viktigt att under denna prata med någon om läget, säger Gunilla.
– Ibland är anklagelserna felaktiga, ibland har någon gjort sig fullständigt omöjlig i trappen. En brakfest kan gå an, men inte flera.
Funkar en avbetalningsplan om hyran missats?
– Då är ärendet ganska långt gånget. Värden vill i regel ha in alla pengarna med en gång. Ibland kan vi gå in med hälften.
När Gunilla Tornqvist i sitt jobb informerar handläggare om det svåra med vräkningsärenden, påpekar hon att inte förrän låset är utbytt är det kört.
– Det vanligaste är att vi gör upp med fastighetsägaren och förhandlar om anstånd under sex månader. Då följer vi upp att hyran betalas i tid. Sköter du detta, kan du bo kvar.
Text: Maria Dahmén
f5

Krav på nya hyresgäster
Det har blivit svårare och svårare för människor med svag ekonomi att komma in på bostadsmarknaden. Även hos de kommunalt ägda bostadsbolagen. Samtliga undersökta bostadsbolag kräver en viss inkomstnivå i relation till hyran. Flera av bolagen har infört tuffare uthyrningsregler det senaste året. I Växjö accepterar man inte längre sökande med tidigare hyresskulder. I Lund har man blivit hårdare när det gäller betalningsanmärkningar och i Göteborg accepterar Poseidon inte längre sökande med obetalda skulder.
I Göteborg ges bostadsbolagen rätt att i vissa områden prioritera sökanden som förvärvsarbetar. I samma områden har det tidigare varit lättare för människor med svag ekonomi att få lägenhet. Mest generösa uthyrningsregler har Lunds bostadsbolag. Helsingborgshem har de tuffaste reglerna och utmärker sig genom att generellt inte acceptera nya hyresgäster med försörjningsstöd som inkomst. Stockholm, Malmö och Växjö accepterar nya hyresgäster med försörjningsstöd om de redan bor i kommunen, men de med försörjningsstöd som vill flytta från en annan kommun får kalla handen.

Politisk styrning av bostadspolitik och hemlöshet

När kommunala politiker utarbetar planer och strategier för den lokala bostadsmarknaden så kan de välja att sätta upp sociala mål och lägga fokus på utsatta målgrupper. Politikerna kan även välja att utarbeta tydliga strategier för hur man ska minska antalet hemlösa. Men alla tar inte den chansen. Göteborg, Helsingborg och Lund har inte ens några aktuella riktlinjer för bosadsförsörjningen trots att det är skyldiga att ha det enligt lag. Göteborg får inte en enda poäng i den här kategorin. Bara Växjö har fokus på utsatta grupper i deras och Malmö är den enda som har det i allmännyttans ägardirektiv.

Socialtjänstens kvalitet samt tillgång till sprututbyte
Göteborgs socialsekreterare har flera gånger de senaste åren slagit larm om stora problem inom kommunens socialtjänst. Socialstyrelsen utför varje år så kallade öppna jämförelser av socialtjänstens kvalitet i de olika kommunerna. De tittar till exempel på självbestämmande och integritet, helhetssyn, samordning, tillgänglighet och kunskapsbaserad verksamhet. De öppna jämförelserna bekräftar att det finns stora brister i Göteborgs socialtjänst. Även Malmö får mycket låga poäng. Stora skillnader finns också mellan olika stadsdelar i de stora städerna. När det gäller missbrukarvården i Göteborg så uppfyller välbeställda Majorna-Linné 88.9 av de kriterier som socialstyrelsen tagit fram, medan Angered bara uppfyller 22.2 procent.
Göteborg och Växjö är dessutom de enda kommunerna som inte erbjuder tunga missbrukare sprutbytesprogram.
Alla positiva beslut om stöd som tas inom socialtjänsten och som inte genomförs inom tre månader ska rapporteras till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Även här sticker Göteborg ut med ett stort antal ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi har begärt ut vilken typ av beslut det gäller och sett att den stora majoriteten gäller boende.
f6

GÖTEBORG • Faktumförsäljaren Peter Ahlborg har en dotter som inte kan bo hos honom eftersom han är hemlös. Socialtjänstens insatser ger han inte mycket för.
”De senaste sju åren har jag haft försörjningsstöd från och till. Vissa socialsekreterare har jag haft i över ett år, andra har jag bara träffat ett par gånger.  Sammanlagt blir det säkert runt 15 olika. Det värsta är att har man en bra relation med en så är det dags att byta. För två år sedan slutade en socialsekreterare och jag fick ingen ny på tre månader. Socialsekreterararen hade inte skrivit upp det vi hade kommit överens om, så hennes chef kunde bara gå på det som stod på pappret, vilket ledde till att jag inte fick försörjningsstöd på flera månader och blev vräkt från mitt andrahandskontrakt. Periodvis har min dotter, som jag har delad vårdnad om, inte kunnat bo hos mig eftersom jag inte fått någon hjälp med att hitta ett mer permanent boende och bland annat bott på härbärget Tillfället där man inte ens får ta emot besök. I andra perioder har hon bott ihop med mig på vandrarhem och i hyrda rum. Jag har sökt hundratals lägenheter, men det är klart att de hellre väljer en civilingenjör med fast jobb, än någon med försörjningsstöd.
Jag har ofta känt mig nedvärderad och motarbetad av mina socialsekreterare. På pappret låter allt så vackert med genomförandeplaner och medbestämmande, men i själva verket måste man göra exakt som de säger och inte ta egna initiativ, då blir det problem. Det är bra att de ställer krav, det har jag inget emot, men det som du själv vill och är lämpad för existerar inte i verkligheten. Hela medbestämmandegrejen kan man stryka ett stort streck över.”

Socialtjänsten på västra Hisingen där Peter är skriven uppfyller bara 8 av 18 kriterier som Socialstyrelsen ställt upp i sin öppna jämförelse av ekonomiskt bistånd. Här har man bland annat svarat nej på frågan om det finns rutiner för hantering av misstänkta fall av barn som far illa.

Det här är årets värsta stad

SLUTPOÄNG
Lund, 89 poäng
Växjö, 83 poäng
Stockholm, 81 poäng
Helsingborg, 78 poäng
Malmö, 76 poäng
Göteborg, 65 poäng

Återigen hamnar Göteborg sist. Grattis, säger vi däremot till Lund som är den kommun som är bäst på att tackla det sociala utanförskapet.
Stora problem inom socialtjänsten och brist på styrning av bostadspolitiken gör att Göteborg hamnar sist i årets Faktumindex. Ingen ansvarig politiker har lust att kommentera resultatet när vi börjar ringa runt. Det ska sägas att kommunledningen vid tidningens deadline är mitt upp i krishantering. Igen. Denna gång attesterade kvitton på svarta damplagg som redovisats som lunch och lyxliv i Cannes. Biträdande kommunalråd Hampus Magnusson (m) tycker ändå att det är märkligt att socialdemokraterna Dario Espiga och Anneli Hultén inte vill uttala sig.
– De är högst ansvariga för vår stad, då hör det till att kommentera den här typen av studier oavsett vad man tycker om dem, men det är väl ett tydligt exempel på den dåliga styrningen.
Hampus Magnusson känner igen problemen inom socialtjänsten som lyfts fram i indexet.
– Jag har själv träffat fackliga företrädare som berättar om hur nyutexaminerade hamnar i de tyngsta områdena med en orimlig arbetsbelastning. Klienterna påverkas negativt när de hela tiden får nya handläggare.

f3Nu finns Bostad först
Det ska sägas att årets Faktumindex även visar att vissa saker har blivit bättre när det gäller Göteborgs hemlöshetsarbete. Ett Bostad först-projekt har startat under hösten. Göteborg har under 2012 även lämnat över 220 förstahandskontrakt till tidigare hemlösa som länge haft kommunala andrahandskontrakt. Kommunen ger även stöd till en öppen förskola för hemlösa EU-medborgares barn. En strategi för hur hemlösheten i kommunen ska minskas håller på att utarbetas och förväntas bli klar nästa år. Men hur problemen inom socialtjänsten ska hanteras vill alltså inte den ansvarige politikern, Dario Espiga, svara på.
I sista stund före tryck får vi i alla fall en kort skriftlig kommentar från Mats Arnsmar (s) som är ansvarig för bostadspolitiken. Alla kommuner ska enligt lag ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Att Göteborg inte har det ser Arnsmar inte som ett problem eftersom kommunen i de senaste årens budgetar uttalat att byggandet av hyresrätter, ungdoms- och studentlägenheter ska öka. Fler boendealternativ för personer med funktionsnedsättning ska också tas fram.
Hampus Magnusson är inte imponerad. Deras studier visar att majoriteten inte kommer att nå sitt mål på 10 000 nya bostäder under mandatperioden.
– Bostadsbyggandet har varit under all kritik i 20 år och de har aldrig ens nått upp till sina egna lågt satta mål.

S vill inte styra allmännyttan
Mats Arnsmar ser inte heller något behov av en tydligare styrning av allmännyttan.
– Allmännyttan i Göteborg tar redan i dag ett socialt ansvar genom att aktivt arbeta för ökad integration, mindre segregering och ökad välfärd i de bostadsområden där sådana behov finns.
Catharina Thörn som forskar om stadsomvandling och ojämlika konsekvenser tycker inte att hon ser några förbättringar på det här området och efterlyser en hårdare styrning av bostadspolitiken i Göteborg.
– Människor slås ut, det måste till en kraftfull styrning, men tyvärr verkar det inte finnas politisk vilja.

f4Mer pratglada i Lund
I Lund är man piggare på att diskutera resultaten i Faktumindex. Göran Wallén (m) är socialnämndens ordförande. Han har precis kommit ut från socialnämndens sammanträde när vi får tag på honom per telefon. På mötet har just en ny hemlöshetsstrategi antagits. Han är nöjd med hur det mesta fungerar i kommunen. Socialtjänstens personal har hög kompetens och bra kvalifikationer, personalomsättningen är låg och de har länge haft ett aktivt vräkningsförebyggande arbete. Bostadsbristen är egentligen hans enda stora bekymmer. Trots att det byggs mest i Lund av de jämförda kommunerna.
– Studenter som bor i andra hand hamnar hos oss när deras kontrakt tar slut. De är inte hemlösa anser vi, de är bostadslösa. De har inga andra problem.
Det som han menar är den ”riktiga hemlösheten” har minskat varje år sedan 2010 när de började göra årliga mätningar.  Lund har stretat emot Bostad först-modellen och får trots allt låga poäng när det gäller hemlöshetsarbetet, men i den nya strategin slås fast att de ska utreda om det ändå är dags att pröva. De hoppas också minska antalet människor som bor i bostäder där socialtjänsten står för kontrakten. Förra året övergick endast 8 av 158 så kallade kommunala kontrakt till förstahandskontrakt i Lund.

Medelklass klarar sig
Vårt index borde egentligen inte påverkas av kommunens befolkningssammansättning eftersom vi främst undersöker hur kommunens politiker och tjänstemän jobbar. Men det ser ut som om de mindre välmående städerna med en stor medelklass klarar sig bäst i de flesta kategorier ändå. Anna Angelin är inte så förvånad:
– Lund skiljer sig så oerhört från normalkommunen med hög utbildningsnivå och politiskt medvetna grupper. Visst finns det problem med missbruk och annat, men i mindre städer har man mindre ansamlingar av problem.
– Det är lite hanterligare i en stad som Lund, man har bättre ekonomi, färre låginkomsttagare och en välmående befolkning, säger Hans Swärd.
Att ekonomin är bättre och de sociala problemen färre tror Hans Swärd även ger utslag på socialtjänstens kvalitet. Det är lätt att rekrytera välutbildad personal och omsättningen är inte lika hög som i utsatta förorter i storstäderna.
f2
Växjö också bra
Växjö får precis som Lund höga poäng inom de flesta områden. Stockholm har dock mycket att förbättra när det gäller bostadsbyggandet och arbetet med hemlösa, men får bäst resultat när det gäller socialtjänstens kvalitet. Helsingborg klarar sig också relativt väl. De får högst poäng när det gäller arbetet med hemlöshet.
– Helsingborg har arbetat systematiskt med de här frågorna och tänkandet kring Bostad först, säger Hans Swärd.
Samtidigt är han är han oroad över de hårda uthyrningsreglerna och att man inte accepterar nya hyresgäster med försörjningsstöd i Helsingborg.
– Det här kommer att öka segregationen väldigt snabbt, det är anmärkningsvärt.
Han berättar att man även i Landskrona beslutat att inte ta emot människor med försörjningsstöd och att kommunens bostadsbolag hänvisar till ett gammalt rättsfall för att frånsäga sig ansvaret.
Catharina Thörn tycker att de hårdnade uthyrningsreglerna är det mest deprimerande resultatet i vårt index.
– Med den attityden kring skulder och betalningsanmärkningar blir det svårt att komma tillbaka på bostadsmarknaden och vidare i sitt liv.
Thörn tycker att det kan vara positivt att man gör individuella prövningar, men att varje hyresgäst undersöks noggrannare kan också öka diskrimineringen.
– De flesta bostadsbolag har väldigt stor koll på sina hyresgäster, när jag forskade ute i Bergsjön märkte jag hur de anställda hade det i huvudet. Det behövs ingen svart lista. De känner till vem som är släkt med vem och vem som har en stökig son som hälsar på ibland.

Malmös dåliga förutsättningar
Malmö är den kommun i undersökningen som på många sätt har sämst förutsättningar med landets i särklass högsta andel fattiga barn och en stor nyinvandrad befolkning som ska etablera sig.
– Befolkningen är ung, vilket ger höga kostnader samtidigt som det inte ger så mycket inkomster, säger Anna Angelin.
Trots det klarar sig Malmö bättre än Göteborg. Anna Angelin upplever att Malmö har en enorm utvecklingspotential och att det på många sätt är en positiv utveckling på gång, men det är inte säkert att den kommer utsatta grupper till del, säger hon.

 

TEXT:

BILD: skriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR