FAKTUM | 2012/12/17 Reportage

Vilken storstad är sämst att leva i? Faktum har tagit fram ett unikt index för att jämföra hur livet på skuggsidan ser ut i Sveriges tre största städer. På så sätt har vi kunnat räkna ut var det är störst risk att bli hemlös, brottslig, sjuk, fattig och få felaktiga myndighetsbeslut mot sig.

Faktumindex visar var utanförskapet är som mest omfattande och vilken kommun som jobbar mest effektivt för att motverka sociala problem. Vår granskning visar att det i alla tre storstäder finns mycket stora utmaningar. Men av Faktumindex att döma finns det också bättre och sämre sätt att tackla problemen på.
Den här mätningen är förhoppningsvis  ett sätt att sporra storstadskommunerna att lära av varandras framgångar och misslyckanden.
Tills vidare återstår för alla dem i socialt utanförskap att rösta med fötterna.

BROTTSLIGHET

 

I Malmö är risken störst för att utsättas för brott. Det är också i Malmö som människor känner sig mest otrygga. Även i Göteborg är otryggheten stor, även om man i praktiken endast löper marginellt större risk för att utsättas för brott än vad man gör i Stockholm.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Anmälda brott per 100 000 invånare 22 078 st 18 423 st 20 834 st
Invåndare som känner sig otrygga när de vistas utomhus kvällstid 18% 24% 25%
Invånare som blivit utsatta för våldsbrott, t ex hot, misshandel 8,5% 8,8% 10%
Invånare som blivit utsatta för egendomsbrott, t ex stöld, inbrott 12% 13% 21%
Bäst: Stockholm (6p) Mellan: Göteborg (7p) Sämst: Malmö (11p)
Källa : Brottsförebyggande rådet, Nationella Trygghetsundersökningen,

HEMLÖSHET

 

Länge var Göteborg den stad i Sverige som hade flest hemlösa i förhållande till folkmängd, men har nu passerats av Malmö.
Det är också i Malmö som flest människor vräks från sina hem, i såväl absoluta som relativa tal.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Antal hemlösa per 10 000 invånare 48 pers 66 pers 80 pers
Andel hemlösa i akut hemlöshet 20% 20% 17%
Andel hemlösa i långsiktiga boendelösningar 30% 35% 44%
Ansökningar om vräkningar 576 st 381 st 341 st
Verkställda vräkningar 235 st 143 st 341 st
Bäst: Malmö och Göteborg (9p) Sämst: Stockholm (11p)

Bakgrundsfakta: Antal lägenheter inom den sekundära bostadsmarknaden
• Stockholm 1 800 st • Göteborg 1 000 st • Malmö 1 027 st 

Källor: Socialstyrelsen, Kronofogden

 

ARBETE MOT HEMLÖSHET

Samtliga storstäder saknar verkliga Bostad först-program, som enligt forskningen är den bästa metoden för att komma till rätta med hemlösheten. De Bostad först-liknande program som drivs i dag saknar många viktiga komponenter och är väldigt blygsamma i sin omfattning.
Tittar man på det övriga hemlöshetsarbetet är Göteborg den kommun där myndigheterna har den sämst utbyggda strategin för att hantera hemlösheten.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Finns Bostad först-program Nej Nej Nej
Finns Bostad först-liknande program Ja Ja Ja
Andel stadsdelsförvaltningar (SDF) som saknar uppsökande verksamhet riktad mot hemlösa 23% 11% 10%
Andel SDF som saknar aktuell plan för arbete mot hemlöshet 23% 67% 40%
Andel SDF som saknar vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer 15% 67% 40%
Andel SDF som saknar samverkan med hyresvärdar för att förhindra hemlöshet 23% 22% 0%
Andel SDF som saknar samverkan med frivilligorganisationer för att motverka hemlöshet 53% 67% 56%
Bäst: Malmö (12p) Mellan: Stockholm (13p) Sämst: Göteborg (17p)
Källa      : Socialstyrelsen, kommunernas stadsdelsnämnder

 

FOLKHÄLSA

Folkhälsan är påtagligt sämre i Malmö än i de andra storstäderna.


STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Andel av invånarna som anser sig ha god hälsa 72,3% 69,1% 68,4
Andel av invåndare med fettma 8,8% 11% 12,6%
Andel invånare som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag 63% 63,3% 60%
Bäst: Stockholm och Göteborg (5p) Sämst: Malmö (9p)
Källa: Kolada (SKL:s databas), Folkhälsoinstitutet

ARBETSMARKNAD

I Malmö är lägst andel av befolkningen förvärvsarbetande. Det är också i Malmö som risken för att drabbas av långtidsarbetslöshet är störst. 

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Långtidsarbetslöshet 4,5% 5,9% 8,6%
Långtidsarbetslöshet (18-24 år) 6,7% 10,1% 11,6%
Bäst: Stockholm (2p) Mellan: Göteborg (4p) Sämst: Malmö (6p)
Källa: Kolada, SCB


SJUKSKRIVNINGAR

Göteborg har högst andel långtidssjukskrivna. Det är dock i Stockholm som flest människor blir utförsäkrade.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Andel av befolkningen som varit sjukskriven 1-2 år 3,9% 4,6% 4,4%
Andel av befolkningen som varit sjukskriven längre än 2 år 0,9% 1% 1%
Antal utförsäkrade 1 591 st 688 st 501 st
Bäst: Stockholm och Malmö (5p) Sämst: Göteborg (7p)
Källa: Försäkringskassan

SOCIALT ARBETE

I såväl absoluta som relativa tal är Stockholm den stad där myndigheterna oftast får kritik för sina beslut.

Ej verkställda beslut är sådant som i domstol beslutats enligt LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) eller socialtjänstlagen, men som kommunen ändå inte verkställt.

Till exempel boendestöd, anpassat boende (psykiska eller -fysiska funktionshinder, enligt LSS) eller försörjningsstöd, enligt SoL (Socialtjänstlagen).

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
JO-Anmälningar 917 st 382 st 287 st
Andel JO-anmälningar som leder till kritik 11,7% 8,1% 7,3%
Antal anmälningar som leder till kritik mot socialtjänsten 212 st 90 st 53 st
Antal överklaganden av beslut som fattas av Socialtjänsten och som leder till att man får rätt 447 st 160 st 61 st
Ej verkställda beslut enligt LSS 164 st 256 st 196 st
Ej verkställda beslut enligt SoL 468 st 854 st 165 st
Bäst: Malmö (7p) Mellan: Göteborg (14p) Sämst: Stockholm (15p)
Källor: JO, Förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, Socialstyrelsen

SOCIALBIDRAG

Malmö är den stad av de tre som tvingas lägga störst resurser på individ- och familjeomsorgen. Det är också Malmö som har flest hushåll som tvingas förlita sig på ekonomiskt bistånd från kommunen. Detta i båda absoluta och relativa tal.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Kostnad per invånare för kommunens individ- och familjeomsorg 3 946 kr 6 539 kr 6 065 kr
Kostnad per invånare för ekonomiskt bistånd 1 503 kr 2 538 kr 2 959 kr
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 10 473 st 12 610 st 14 478 st
Bäst: Stockholm (3p) Mellan: Göteborg (7p) Sämst: Malmö (8p)
Källor: Kolada

BARNFATTIGDOM

Malmö sticker verkligen ut på ett negativt sätt under denna rubrik.
I Malmö vräks flest barnfamiljer såväl i absoluta tal som i förhållande till lägenhetsbeståndet. Här är också barnfattigdomen högst, studie-resultaten sämst och många föräldrar drabbas av hemlöshet med stora konsekvenser för sina barn.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Antal ansökningar om vräkningar av barnfamiljer 321 st 332 st 443 st
Antal verkställda vräkningar av barnfamiljer 146 st 110 st 167 st
Andel barn som lever i fattigdom 15,3% 18,7% 33,5%
Andel hemlösa föräldrar 30 % 31 % 45 %
Elever med åtminstone godkänt i svenska matte och engelska 89,3 % 87,5 % 80,5 %
Bäst: Stockholm (6p) Mellan: Göteborg (9p) Sämst: Malmö (18p)
Källor: Barnfattigdomsrapporten 2012, Rädda Barnen, Kronofogden

MISSBRUKSVÅRD

Alla tre städerna har löjligt långa utredningstider för att besluta om vård till missbrukare men Malmö sticker ut som sämst i klassen. Sammantaget är det dock Göteborg som placerar sig sämst när det gäller missbrukarvården, bland annat beroende på kommunens -envetna motstånd mot sprutbytesprogram. Enligt tidigare opublicerad statistik är det också Göteborg som i lägst utsträckning använder sig av Socialstyrelsens rekommenderade arbetsmetoder när det gäller vården av missbrukare. Inte heller ställer man korrekta diagnoser.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
Andel av de hemlösa som har missbruksproblem 46% 50% 30%
Genomsnittlig utrendingstid för missbrukarvård 48 dagar 60 dagar 71 dagar
Antal alkoholrelaterade dödsfall per 10 000 män 4,9 st 5,4 st 5,5 st
Tillgång till sprutbytesprogram På gång Nej Ja
Användning av bedömningsistrument
t ex ASI, DOK, MAPS
86% 21% 85%
Antal, av Socialstyrelsen rekommenderade, arbetsmetoder som inte används 4 st 13 st 9 st
Bäst: Stockholm (11p) Mellan: Malmö (13p) Sämst: Göteborg (18p)
BAKGRUNDSFAKTA
Kostnad för missbrukarvården i krona per invånare
• Stockholm 836 kr • Göteborg 1 064 kr • Malmö 1 121 kr
Antal vårdade per 1000 invånare
• Stockholm (män 20,1, kvinnor 11,2) • Göteborg (män 23,2, kvinnor 12) • Malmö (män 21,5, kvinnor 11,5)

Källor: Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet

SVERIGES SÄMSTA STAD

Sorry, Göteborg och Malmö. Huvudstaden är bättre på att bekämpa utanförskap. I Malmö skyller man vräkningar på danskarna och i Göteborg vet inte en hand vad den andra gör.

Faktumindex 2012 är avgjort. Stockholm är, med 80 poäng, den svenska storstad där utanförskapet – sett till de elva indikatorer vi granskat – är minst omfattande.

Sämst till ligger Göteborg med 102 poäng. Malmö placerar sig på en inte helt smickrande andraplats med hela 98 poäng.

Anmärkningsvärt är att Göteborgs socialförvaltning inte kunnat besvara många av de frågor vi ställt. I rikets andra stad tycks det inte finnas någon samlad översyn av hur effektivt man jobbar för att bekämpa det sociala utanförskapet.

När vi ber kommunalrådet Dario Espiga (s) om en kommentar vill Sociala resursnämndens pressekreterare, Carin Malmberg, inte ens kännas vid begreppet.

– Vad menar du med utanförskap? Det är regeringens ord. Vi avböjer att svara, säger Carin Malmberg till Faktum.

Göteborg är i särklass sämst på att använda sig av de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar för att motverka missbruk, liksom på att verkställa beslut enligt de lagrum som socialtjänsten har att förhålla sig till. Men några svar på hur det kan komma sig vill alltså den politiska ledningen inte ge.

Malmö toppar statistiken vad gäller att vräka barnfamiljer. Carina Nilsson (s) är ordförande i Sociala resursnämnden:

– När en familj vräks finns barnen aldrig i lägenheten. De har vi tagit hand om innan. För övrigt kallas det per definition vräkning när inte alla nycklar är återlämnade eller möbler, kanske bara en pinnstol, står kvar. När danskar flyttar brukar de lämna saker. Det kan ju vara en förklaring.

Malmöbon löper störst risk att utsättas för brott i Faktums jämförelse. Men Carina Nilsson spelar ner otryggheten på gatorna.

– För kvinnor är hemmet den farligaste platsen, säger hon till Faktum.

 

RESEARCH: ANNA WALLENLIND-NUVUNGA ILLUSTRATIONER: JENS REUTERBERG

 

MER UTANFÖRSKAPSSTATISTIK

TEXT:

BILD: skriv ut sidan