rsz_1skyltenOm du torskar jobbet, missar hyran och rentutav blir hemlös spelar det stor roll vilken kommun du bor i. För andra året i rad granskar vi med Faktumindex vilken kommun som är sämst på att tackla det sociala utanförskapet.

TEXT OCH RESEARCH: ANNA WALLENLIND NUVUNGA
ILLUSTRATIONER: KARL JOHNSSON

Så här gjorde vi

Underlaget till Faktumindex 2013 kommer delvis från helt öppen information och statistik som finns tillgänglig för alla på till exempel Socialstyrelsens och Kronofogdens hemsidor. Ej tillgänglig statistik har också begärts ut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Boverket och SCB. Vi har dessutom skickat ut två olika enkäter, en till de kommunala bostadsbolagen och en till ansvariga enheter på kommunerna. Bostadsbolagens uthyrningspolicys har begärts ut och analyserats. För analys av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning och ägardirektiv för allmännyttan har vi använt oss av Stadsmissionens rapport Hemlös 2013.

Urval av indikatorer

Innan indikatorerna fastställdes intervjuade vi ett antal tjänstemän som dagligen jobbar med de frågor vi ville belysa med indexet. Vi träffade även två forskare som jobbar med statistik för att diskutera vad man ska tänka på när man utformar ett index. Tre andra forskare med expertkunskap på utanförskap och hemlöshet tillfrågades därefter om de hade möjlighet att ge synpunkter på våra indikatorer och i ett senare skede även kommentera slutresultaten. Efter diskussioner med två av forskarna togs några indikatorer bort och andra tillkom. Forskarna kontaktades sedan igen när indexet sammanställts för att gå igenom och kommentera resultatet. De tre forskarna var Catharina Thörn, lektor vid institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet, professor Hans Swärd och filosofie doktor Anna Angelin, Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Rankning av kommuner

Inom varje kategori har ett antal indikatorer undersökts för varje kommun. Poängen avspeglar inbördes rankning från 1 som är sämst till 6 som är bäst. I vissa fall där det som efterfrågas helt saknas sätts värdet noll. På grund av kommunernas olika storlek så har värden satts i relation till befolkningsmängd och till exempel lägenhetsbeståndets storlek. Genom att ranka kommunerna inom en rad olika kategorier framträder tydliga skillnader i kommunernas förmåga att hantera det sociala utanförskapet – vilket ligger till grund för Faktumindex. De granskade kommunerna är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö.

Slutresultat

Klicka på respektive kategori för att se tabellen och läsa mer.
En samlad referenslista hittar du här.

 KATEGORI STHLM GBG MALMÖ HELSINGBORG LUND VÄXJÖ
Bostadsbyggande 10 16 11 9 19 19
Hemlöshet 13 21 15 23 10 14
Vräkningar 12 14 15 9 21 14
Krav på nya hyresgäster 4 5 4 1 6 4
Politisk styrning 12 0 12 12 6 12
Socialtjänstens kvalitet 30 9 19 24 27 20
Sammanlagd poäng 81 65 76 78 89 83

rsz_1bostadmain

Bostäder och planerat byggande

 INDIKATOR STHLM GBG MALMÖ HBORG LUND VÄXJÖ
Planerat byggande i relation till flyttnettot 0,7 1,2 0,8 1,2  1,7 1,3
Poäng 1 4 2 4 6 5
Andel påbörjade bostäder av planerat byggande 2008-2012 116% 83% 74% 53% 102% 68%
Poäng 6 4 3 1 5 2
Säkra planerade hyresrätter 985 667 469 0 332 299
Poäng *
2 3 4 0 5 6
Andel hyresrätter i % 48% 67% 53% 63% 59% 82%
Poäng 1 5 2 4 3 6
Sammanlagd poäng 10 16 11 9 19 19

Källor: SCB, Boverket, HSB

* Poängen är satt efter säkra planerade hyresrätter i relation till antal invånare i kommunen.

Bostad först och hemlöshet

 INDIKATOR STHLM GBG MALMÖ HBORG LUND VÄXJÖ
Bostad först-liknande verksamhet finns Ja Nystarat  1år Ja Nej Nej
Poäng 5 3 4 6 0 0
Hemlösa EU-medborgare rätt till härbergen Nej Nej Ja Ja Ja ***
Poäng 3 3 6 6 6 3
Stöd till hemlösa EU-medborgares barn Nej Ja Nej Nej Nej ***
Poäng 0 6 0 0 0 3
Antal hemlösa boende på hotell eller vandrarhem 230 59 409 15 20 0
Poäng *
2 4 1 5 3 6
Antal övertagna 1:a handskontrakt 2012 106 220 138 67 8 12
Poäng **
3 5 4 6 1 2
Sammanlagd Poäng 13 21 15 23 10 14

* Poängen är satt efter antal hemlösa boende på hotell eller vandrarhem i relation totalt antal hemlösa i respektive stad: Stockholm: 3624, Göteborg 3024, Malmö 2210, Helsingborg 830, Lund 317, Växjö 449.

** Poängen är satt efter antalet hemlösa totalt i varje kommun.

*** Växjö kommun har inte stött på gruppen i någon större utsträckning varför ett neutralt resultat har använts som en schablon.

Källor: Faktums enkät till kommuner

uteliv

Vräkningar av barn och vuxna

 INDIKATOR STHLM GBG MALMÖ HBORG LUND VÄXJÖ
Antal verkställda vräkningar totalt 224 119 96 44 6 13
Poäng *
5 3 2 1 6 4
Procent av ansökta vräkningar som utförs 41% 34% 30% 40% 20% 21%
Poäng 1 3 4 2 6 5
Antal barn i verställda vräkningar 38 20 15 7 3 3
Poäng *
5 4 3 1 6 2
Procent av ansökta vräkningar av barn som utförts 52% 40% 20% 22% 50% 50%
Poäng 1 4 6 5 3 3
Sammanlagd poäng 12 14 15 9 21 14

* Poängen är satt utifrån antalet verkställda vräkningar i relation till lägenhetsbeståndets storlek.

Källa: Kronofogden

bostadSILHUETT

Krav på nya hyresgäster

 INDIKATOR STHLM GBG MALMÖ HBORG LUND VÄXJÖ
Ställs krav på viss inkomst Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Accepterar försörjningsstöd Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Accepterar försörjningsstöd från andra kommuner Nej ja Nej Nej Ja Nej
Accepterar hyresskulder Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Accepterar andra skulder Beror på Nej Beror på Beror på Beror på Beror på
Accepterar betalningsanmärkningar Beror på Beror på Beror på Beror på Beror på Beror på
Poäng 4 5 4 1 6 4

Källor: Faktums enkät till bostadsbolagen samt analys av uthyrningspolicys

Politisk styrning av bostadspolitik och hemlöshet

INDIKATOR STHLM GBG MALMÖ HBORG LUND VÄXJÖ
Fokus på utsatta grupper i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning Nej Finns ej aktuella riktlinjer Nej Finns ej aktuella riktlinjer Finns ej aktuella riktlinjer Ja
Poäng 0 0 0 0 0 6
Fokus på utsatta grupper i allmännyttans ägardirektiv Nej Nej Ja Nej Nej Nej
Poäng 0 0 6 0 0 0
Finns sociala mål i allmännyttans ägardirektiv Ja Nej Ja Ja Nej Ja
Poäng 6 0 6 6 0 6
Aktuell plan/strategi mot hemlöshet Ja Nej Nej Ja Ja Nej
Poäng 6 0 0 6 6 0
Sammanlagd poäng 12 0 12 12 6 12

Källor: Faktums enkät till kommunerna, samt analys av riktlinjer och ägardirektiv utifrån kriterier formulerade i “Hemlös 2013” av Stadsmissionen

kit

Socialtjänstens kvalitet samt tillgång till sprutbyte

 INDIKATOR STHLM GBG MALMÖ HBORG LUND VÄXJÖ
Andel uppfyllda kriterier för barn och unga 72% 52% 65% 68% 93% 70%
Poäng 5 1 2 3 6 4
Andel uppfyllda kriterier för ekonomiskt bistånd 53% 43% 37% 33% 44% 39%
 Poäng 6 4 2 1 5 3
Andel uppfyllda kriterier för missbrukarvård 71% 66% 67% 82% 50% 82%
Poäng 4 2 3 6 1 6
Tillgång till sprutbyte Ja Nej Ja Ja Ja Nej
Poäng 6 0 6 6 6 0
Ej verkställda beslut SOL 228 179 79 27 0 12
Poäng *
3 1 2 4 6 5
Ej verkställda beslut LSS 105 183 69 22 29 23
Poäng *
6 1 4 5 3 1
Sammanlagd poäng 30 9 19 24 27 20

* Poängen är satt utifrån ej verkställda beslut i relation till befolkningsmängd i respektive kommun.

Källor: Socialstyrelsens öppna jämförelser, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt enkät till kommuner

Källor

HSB:s bostadsindex 2013. Redovisar planerat byggande i relation till flyttnetto, det vill säga inflyttning och utflyttning (snitt 2009-2012).

Länk till pdf finns i referenslistan nederst på sidan.

Källor

HSB:s bostadsindex 2013. Redovisar hur stor andel av kommunernas planerade bostadsbyggande som verkligen
blivit av (snitt 2009-2012).
Länk till pdf finns i referenslistan nederst på sidan.

Källor

Uppgifterna har begärts ut från Boverket. Byggnation av hyresrätter som Boverket bedömer kommer att bli
av, det vill säga redan påbörjade projekt eller projekt som är så långt komna i planeringsprocessen att
det bedöms säkert att de slutförs. Antalet säkra hyresrätter har sedan delats med antalet invånare i
varje kommun.

Källor

Uppgifterna har begärts ut från SCB. Andel hyresrätter i relation till det totala antalet hyresrätter och
bostadsrätter i varje kommun.

Källor

Ingen av de undersökta kommunerna jobbar med Bostad först-modellen enligt forskarnas rekommendationer
(Lundamodellen av Bostad först från socialhögskolan i Lund.) Framförallt handlar det om att kommunerna
inte erbjuder riktiga förstahandskontrakt. Flera kommuner har dock Bostad först-liknande verksamhet. Vi
har läst utvärderingarna av Stockholms och Helsingborgs Bostad först-projekt.

Poängen är satta utifrån utvärderingarna som visar på ett något bättre resultat för Helsingborg när det
gäller antalet personer som bor kvar i sina lägenheter när projekten utvärderats. Göteborgs och Malmös
poäng är satta enbart utifrån tid, det vill säga hur länge de jobbat med Bostad först eftersom inga
utvärderingar gjorts ännu.

Källor

Här har vi valt att sätta högst poäng för de kommuner som svarat att hemlösa EU-medborgare har rätt till
sovplats på kommunens härbärgen. Det behöver dock undersökas närmare hur stor tillgängligheten är i
praktiken. Vi misstänker att tillgängligheten inte är så stor i till exempel Malmö som kommunen vill
påskina.

I den här studien har vi dock valt att gå på kommunernas svar. Tillgängligheten är begränsad även på de
härbärgen som enbart riktar sig till hemlösa EU-medborgare. I Göteborg så får varje enskild person endast
utnyttja härbärget fem nätter per säsong (dessa härbärgen är dessutom endast öppna på vintern).
Ingen av kommunerna har med andra ord löst det här problemet på et tillfredsställande sätt.
I Växjö har man inte stött på den här gruppen i någon större utsträckning än, därför bedömer vi inte
frågan som relevant för kommunen. Vi har utifrån det satt poäng 3 för att vare sig ge positivt eller
negativt utslag.

Källor

Göteborgs kommun ger ett ekonomiskt stöd till Räddningsmissionens öppna förskola för hemlösa EU-
medborgares barn.

Källor

Här har vi jämfört antalet hemlösa som den 30 september bodde på hotell eller vandrarhem med antalet
hemlösa totalt i kommunen enligt socialstyrelsens senaste kartläggning 2011. Siffran visar hur stor andel
akuta boendelösningar hemlösa i de olika kommunerna tvingas in i.
Stockholms siffra är från augusti i stället för september eftersom de när tidningen skickades till tryck
inte hade de senaste siffrorna. Lund siffra anger antal hushåll i stället för antal individer vilket
innebär att den verkliga siffran förmodligen ligger högre.

Källor

Kommunerna i studien har ett stort antal lägenheter där kommunen står för kontraktet i stället för
lägenhetsinnehavaren. Målet är att de boende efter ett eller två år ska få ta över kontrakten, men många
kommuner låter människor bo kvar med tillfälliga kontrakt som de lätt kan vräkas från i många år.
Vi har begärt ut uppgifter på om hur många av dessa kontrakt som under förra året övergick till riktiga
förstahandskontrakt. Siffran ger en indikation på hur bra kommunen är på att återintegrera hemlösa på den
vanliga bostadsmarknaden.

Källor

Vi har utgått från Kronofogdens statistik över 2012 och jämfört antal utförda vräkningar i relation till
lägenhetsbeståndet i varje kommun. Hur många/få som vräks beror delvis på hur många hushåll kommunen har
som lever i ekonomisk utsatthet eller med andra sociala problem, men även på hur effektivt kommunens
vräkningsförebyggande arbete är.
Länk i till Kronofogdens statistik finns i referenslistan nederst på sidan.

Källor

Vi har även jämfört de ansökningar om vräkningar som Kronofogden får in med antalet utförda vräkningar.
Siffran anger till viss del hur framgångsrika kommunerna är i att förebygga hot om vräkning.

I vissa kommuner sker delar av det vräkningsförebyggande arbetet även innan det går så långt att en
ansökan om avhysning kommer in till Kronofogden. Till exempel när en eller flera hyresinbetalningar
missats. Forskning visar även att en del människor väljer att flytta frivilligt när en ansökan om
vräkning kommer in till Kronofogden. Detta för att undvika att en vräkning registreras på deras namn.

Källor

Alla bolag hade olika typer av krav på den blivande hyresgästens ekonomi. Vissa bolag krävde att
inkomsten var minst tre gånger hyran, andra krävde inkomst på minst två gånger hyran. Bolagen i Stockholm
hade dock lägre inkomstkrav på ungdomar och pensionärer.

Källor

Frågan löd: Accepterar bolaget att nya hyresgäster har försörjningsstöd som huvudsaklig inkomst.

Källor

Frågan löd: Accepterar bolaget bostadssökanden från andra kommuner med försörjningsstöd som huvudsaklig
inkomst?

Källor

När det gäller acceptans av skulder och betalningsanmärkningar angav i princip alla bolag att
individuella prövningar görs. Flera bolag accepterade upp till två betalningsanmärkningar.

Källor

När det gäller acceptans av skulder och betalningsanmärkningar angav i princip alla bolag att
individuella prövningar görs. Flera bolag accepterade upp till två betalningsanmärkningar.

Källor

När det gäller acceptans av skulder och betalningsanmärkningar angav i princip alla bolag att
individuella prövningar görs. Flera bolag accepterade upp till två betalningsanmärkningar.

Källor

Stadsmissionen analyserar riktlinjerna för bostadsförsörjningen utifrån 25 frågor som rör fokus på
utsatta grupper och strategier för att ge plats på bostadsmarknaden åt dessa grupper. Endast Växjö hade
fokus på utsatta grupper i sina riktlinjer.
Analysen av Allmännnyttans ägardirektiv gjordes enligt enligt följande kriterier:

Källor

Vid sidan av ekonomiska målsättningar, innehåller ägardirektivet för allmännyttan också sociala
målsättningar?

Källor

Innehåller ägardirektivet tydliga krav på att bostadsbolaget ska vända sig särskilt till målgrupper som
har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, till exempel unga, EU-migranter, personer med psykisk ohälsa
eller missbruksproblematik?

Källor

De kommuner som skulle anta nya hemlöshetsstrategier inom de närmaste veckorna är här inräknade i ja-
svaren. Svaren har vi fått genom enkäter till kommunerna.

Källor

Socialstyrelsen genomför varje år öppna jämförelser av socialtjänstens kvalitet i landets kommuner. Här har vi räknat ut andelen positiva svar av de kriterier som Socialstyrelsen har ställt upp. Kriterierna gäller bland annat självbestämmande och integritet, helhetssyn, samordning, tillgänglighet och kunskapsbaserad verksamhet. Svar som “ej aktuellt”, “delvis” och bortfall har tagits bort ur sammanräkningen på samma sätt som Socialstyrelsen själva gjort när de räknat ut sammanlagda resultat.
Länk till Socialstyrelsens öppna jämförelser finns i referenslistan längst ned på sidan.

Källor

Socialstyrelsen genomför varje år öppna jämförelser av socialtjänstens kvalitet i landets kommuner. Här har vi räknat ut andelen positiva svar av de kriterier som socialstyrelsen har ställt upp. Kriterierna gäller bland annat självbestämmande och integritet, helhetssyn, samordning, tillgänglighet och kunskapsbaserad verksamhet. Svar som “ej aktuellt”, “delvis” och bortfall har tagits bort ur sammanräkningen på samma sätt som Socialstyrelsen själva gjort när de räknat ut sammanlagda resultat.
Länk till Socialstyrelsens öppna jämförelser finns i referenslistan längst ned på sidan.

Källor

Socialstyrelsen genomför varje år öppna jämförelser av socialtjänstens kvalitet i landets kommuner. Här har vi räknat ut andelen positiva svar av de kriterier som Socialstyrelsen har ställt upp. Kriterierna gäller bland annat självbestämmande och integritet, helhetssyn, samordning, tillgänglighet och kunskapsbaserad verksamhet. Svar som “ej aktuellt”, “delvis” och bortfall har tagits bort ur sammanräkningen på samma sätt som Socialstyrelsen själva gjort när de räknat ut sammanlagda resultat.
Länk till Socialstyrelsens öppna jämförelser finns i referenslistan längst ned på sidan.

Källor

Sprutbytesprogram faller inte under socialtjänstens ansvar utan samordnas av landstingen, men det är kommunerna som tackar ja eller nej till landstingens erbjudande om att inrätta sprutbytescentraler. Sprutbyte finns i Skåne och Stockholms län, men inte i Västra Götaland och inte i Kronoborgs län. Sprutbyte rekommenderas både av Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Informationen har samlats in genom enkäter till kommunerna.

Källor

Alla positiva beslut om stöd som tas inom socialtjänsten och som inte genomförs inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi redovisar här antalet ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och antalet ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppgifterna har begärts ut från IVO.

Vi försökte även begära ut det totala antalet beslut enligt LSS och SOL i de olika kommunerna för att få ett bättre relationstal än antalet invånare, men få kommuner hade möjlighet att ta fram de här uppgifterna.

Källor

Alla positiva beslut om stöd som tas inom socialtjänsten och som inte genomförs inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi redovisar här antalet ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och antalet ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppgifterna har begärts ut från IVO.

Vi försökte även begära ut det totala antalet beslut enligt LSS och SOL i de olika kommunerna för att få ett bättre relationstal än antalet invånare, men få kommuner hade möjlighet att ta fram de här uppgifterna.

Länk till rådata

Google Excelark med rådata

Referenslista

Bostadsbyggande
HSB:s bostadsindex 2013 som går att ladda ned här
Hemlöshet
Alla uppgifter har hämtats in genom enkäter till kommunerna. Uppgifterna har funnits på olika enheter i de olika kommunerna; hos socialtjänsten, Social resurs-förvaltningen, enheten för hemlösa, bostadsbolag, bostadsförmedlingen et cetera.
Vräkningar
Vi har utgått från Kronofogdens statistik från 2012 och jämfört antal utförda vräkningar i relation till lägenhetsbeståndet i varje kommun.
Statistiken går att beskåda här
Krav på nya hyresgäster
Svaren baseras på en enkät till samtliga kommunala bostadsbolag i de kommuner vi undersökt, samt på analys av bolagens uthyrningspolicys.
Socialtjänstens kvalitet
Socialstyrelsen genomför varje år öppna jämförelser av socialtjänstens kvalitet i landets kommuner.
Jämförelserna finns att beskåda här
Politisk styrning
Här har vi tagit hjälp av Stadsmissionens rapport Hemlös 2013 I rapporten analyseras riktlinjer för kommunernas bostadsförsörjning samt de kommunala bolagens ägardirektiv. Rapporten kan laddas ned här

Länk till förra årets Faktumindex – Faktumindex 2012

Kontakt

Aaron Israelson, chefredaktör
aaron@faktum.se
tel: 031-63 21 50

Share