Här har vi samlat ytterligare statistik som inte ligger till grund för vår rankning i Faktumindex 2012, men som ger en fördjupad bild av utanförskapet i våra tre svenska storstäder. Dessutom en massa bakgrundsinformation för dig som vill veta mer om hur det står till med hemlösheten och utanförskapet i våra tre största städer. Dessa uppgifter ingår alltså inte i rankningen i Faktumindex 2012.

 

Bostad först-modellen i Sveriges tre storstäder

Bostad först-modellen innebär att en hemlös får ett förstahandskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden på samma villkor som andra hyresgäster. Internationella erfarenheter har visat att Bostad först-modellen är mycket framgångsrik – omkring 80 procent av de hemlösa som ingått i ett sådant program lyckas behålla sina lägenheter. Modellen bygger också på att andra åtgärder sätts in om den nye bostadsinnehavaren önskar – drogavvänjning, rehabilitering arbetsträning etc. Grunden är alltid frivillighet – och det fungerar. I Sverige har politikerna länge varit motsträviga, men nu finns embryon till Bostad först-program i Stockholm och Malmö. I Göteborg har man i stället använt en hemsnickrad modell som kallas Bostad som grund – som saknar flera viktiga komponenter. Här är en sammanställning av läget i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Bostad först Malmö

I uppstartsfas. Andrahandskontrakt där lägenhetsenheten i Malmö stad står för förstahandskontraktet. Detta gäller under tiden som personen är med i Bostad först och kontraktet tas över när och om allt fungerat och blir ett sk vanligt förstahandskontrakt. Efter ett år alternativt två år så initieras önskemål om övertag. Målet är att ha tio lägenheter till en början. Under 2012 startar man med fem stycken. De har haft inkommande remisser under september 2012 och har under hösten kallat till intervjuer. Från den 1 november kunde de första personerna flytta in i en bostad. Bostad först-teamet startade 14/5 2012. Fram till i dag har de samlat in material från andra, arbetat fram arbetsmetoder, ramar och rutiner. De arbetar även aktivt med att träffa hyresvärdarna i Malmö och berättar om verksamheten och fördelarna med detta sätt att arbeta.

Bostad som grund i Göteborg

I dagsläget är det 33 personer som bor inom boendeformen Bostad som grund (i 33 lägenheter). Fyra personer bor inte kvar sedan start, tre har flyttat på grund av obetalda hyror och en person har avlidit. De började vid årsskiftet 2011. Ingen har fått överta sitt kontrakt ännu. Diskussioner pågår i referensgruppen om möjligheter att överta kontrakt.

Det finns en referensgrupp inom boendeverksamheten med representanter från AB Framtiden, Fastighetskontoret, representant från stadsdelarna, Stadsledningskontoret, Beroendekliniken, Sociologiska institutionen och Social resursförvaltning. I denna referensgrupp har ett förslag tagits fram att starta ett nytt projekt med namn Bostad först. Syftet enligt enhetschefen Margita Johansson på Akutboendeenheten är att arbeta så nära ursprungsmodellen som möjligt samt knyta verksamheten till forskning för utvärdering. De räknar med att starta efter nyår om allt löper på som planerat. Fortfarande kommer hyresgästerna inte att erbjudas förstahandskontrakt, varken inom Bostad som grund eller Bostad först.

Bostad först i Stockholm Inleddes 2011. Andrahandskontakt som kan övertas. För att få överta kontraktet ska
hyresgästen:

* Varit med i projektet i minst nio månader med tre kvartalsuppföljningar utan anmärkningar.

* Själv ha ombesörjt att hyran inbetalas. Eventuella skulder ska inte ha ökat.

Tidigare hyresskulder ska omfattas av avbetalningsplan som påbörjats för minst sex månader sedan.

 

I dagsläget omfattar BF Stockholm totalt 27 personer, (18 män och 9 kvinnor), varav 24 i lägenhet. Två “nya” hyresgäster väntar på inflytt/lägenhet. En hyresgäst väntar på sin andra lägenhet efter att ha förlorat den första. Ytterligare en hyresgäst har erbjudits ny lägenhet under projekttiden. Tre hyresgäster har övertagit förstahandskontrakt (och ytterligare två står i begrepp att göra detta inom kort utifrån hur det ser ut idag). Fem hyresgäster har förlorat sitt boende (fyra på grund av upprepade störningar, En på grund av upprepade obetalda hyror). Partnerskap mellan Stockholms stad – socialtjänsten –  och Svenska Bostäder AB, Stockholms Stadsmission och Lunds universitet. Enheten för hemlösa, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (sdf), Hässelby Vällingby sdf, Skarpnäck sdf och Skärholmen sdf.

INVANDRING

Malmö är den stad som har störst befolkningsandel som är född utomlands. I Malmö är risken också störst att som invandrare drabbas av såväl hemlöshet som långtid- sarbetslöshet. Det är också Malmö som har flest socialbidragstagare som är födda utrikes. Ungdomsarbetslösheten bland invandrare är dock högst i Göteborg. I alla städer är risken för utanförskap betydligt större bland invandrare än infödda svenskar.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

Andel av de hemlösa som är födda i utlandet

40% 36% 52%

Andel av de långtidsarbetslösa som är utrikes födda

10,4% 13,2% 17,2%

Andel av de långtidsarbetlösa
i åldern 18-24 som är utrikes födda

14,9% 19,8% 17,8%

Hushåll med socialbidrag där de vuxna är utrikes födda

6 578 st 7 866 st 8 205 st
Bäst: Stockholm (5p) Mellan: Göteborg (8p) Sämst: Malmö (11p)

Bakgrundsfakta: Andel av befolkningen som är född i utlandet
• Stockholm 25,1% • Göteborg 25,4% • Malmö 34%

Källa: Statistiska Centralbyrån, Kolada

Svar på frågor ställda till Socialtjänsten

Här följer svaren på frågor till de olika stadsdelsnämnderna i Stockholm och Malmö. Dessa siffror ingår inte heller i rankningen eftersom Göteborgs stad inte kunde svara på just dessa frågor.

 

Stockholm

RINKEBY – KISTA 

1.      Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

•Under 2011 har 335 individer gått från ekonomiskt bistånd till arbete. Det bör noteras att det inte är unika individer. Det kan vara så att en individ får ett tillfälligt arbete men sedan går tillbaka till försörjningsstöd under samma år.

•Under 2011 har 86 individer gått från ekonomiskt bistånd till studier. Det bör noteras att det inte är unika individer. Det kan vara så att en individ studerar tillfälligt, men sedan går tillbaka till försörjningsstöd under samma år.

2.      Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Under 2011 har förvaltningen fått meddelande om att en klient uteblivit att göra en hyresinbetalning vid 311 tillfällen, i samtliga fall har brev skickats. Det bör noteras att det inte är fråga om unika individer, utan att en individ kan ha fått flera brev.

3.      Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Förvaltningen har fått meddelande om att en klients el riskerar att stängas av vid 535 tillfällen, i samtliga fall har brev skickats. Det bör noteras att det inte är fråga om unika individer, utan att en individ kan ha fått flera brev.

4.      Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Totalt har 5193 unika individer sökt ekonomiskt bistånd någon gång under 2011.

5.      Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

Under 2011 fattades 50 540 beslut om ekonomiskt bistånd, varav 9043 avslag. Avslagsbesluten motsvarar en andel på 17,9 %. Det bör noteras att varje individ kan söka om ekonomiskt flera gånger under året, vilket innebär att varje individ kan få flera beslut om ekonomiskt bistånd och avslagsbeslut.

6.      Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Antal enhetschefer: 6 st.

Utbildning: 4 st socionomer, 1 st fil.kand sociologi, 1 st leg.arbetsterapeut.

Antal biträdande enhetschefer: 10 st biträdande enhetschefer

Utbildning: 9 st socionomer, 1 st sociolog.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning inkl. socialpsykiatri, utförarenheter.

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Antal enhetschefer: 5 st

Utbildning: 1 st fil.kand i humanistiska vetenskaper, 1 st beteendevetare, 2 st sociala omsorgslinjen (högskola), 1 st fristående högskolekurser

Antal biträdande enhetschefer: 8 st

Utbildning: 2 st socionomer, 2 st socialpedagoger, 1 st sociala omsorgslinjen, 1 st mentalskötare (gymnasium), 1 st mentalskötare med 1 års psykologistudier, 1 tillförordnad biträdande enhetschef utan högskoleutbildning.

 

Social omsorg

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Antal enhetschefer: 5 st

Utbildning: Samtliga enhetschefer har minst socionomexamen.

Antal biträdande enhetschefer: 10 st

Utbildning: Samtliga biträdande enhetschefer har minst socionomexamen.

Hur stor andel av de som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

Då substitutionsbehandling beviljas av beroendevården inom landstinget inte socialtjänsten så får alla som ansöker tid med beroendevården för provtagning samt läkarbedömning. Beroende på vad prover visar samt vad läkare bedömer så beviljas substitutionsbehandling. När det gäller subuxone/subutex så kan det ges av sjuksköterska här på den gemensamma mottagningen efter ordination av läkare. Den behandlingen kan då kombineras med öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten. När det gäller substitutionsbehandling av metadon så beviljas den på metadonmottagningen och även ges på den mottagningen, inte hos oss. Om klienten vill ansöka om metadon så ska det också gå via provtagning samt läkarbedömning inom landstingets beroendevård. Om läkarbedömningen är att remiss ska skickas till metadonmottagningen då proverna visat enbart opiatmissbruk inget sidomissbruk så kopplas socialtjänsten in för en socialutredning och den skickas till metadonkonferensen som beviljar eller avslår. Vi har 10 st som har metadon och 11 st som har subutex.

 

Hur stor andel av de som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

Det är ingen som sökt regelrätt Kognitiv Beteende Terapi däremot efter utredning och en tids motivation (motiverande samtal, MI) så har 9 st tackat ja till behandling på institution som erbjuder manual och evidensbaserade metoder där kognitiva samtal ingår som en del i behandlingen.  De flesta har då ett blandmissbruk. När det gäller institutionsbehandlingar så erbjuds också AA:s 12:stegsbehandlingar både för alkohol och narkotikamissbruk.

Vid erbjudande av behandling för alkohol eller narkotikamissbruk  är det viktigt att en individuell bedömning görs utifrån varje persons förutsättningar både vad gäller språk, ålder, boende, familj/nätverk, arbete/sysselsättning, psykisk och fysisk hälsa inte enbart vilket missbruk personen har

SPÅNGA  – TENSTA

Jag går in i systemet och ser att under 2011 gick:
246 personer ut i arbete
53 personer började studera
19 personer beviljades a-kassa
Men 236 personer avslutades av okänd anledning, där finns nog en del som avslutats pga arbete.
Jag mailar till Anne Menes och ber henne plocka fram siffrorna för avslag. + antal hushåll som sökte 2011. /MvH wilma

 

Meddelande till socialnämnd om avstängning av el på grund av försummad betalning 2011 Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?
424 st 134 st

 

//Ante Hemphälä
SKÄRHOLMEN SDF

Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar? Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Under 2011 tog stadsdelsnämnden emot 422 meddelanden om el-skulder, samtliga personer erbjöds via brev kontakt med socialtjänsten. Under samma år tog nämnden emot 18 meddelanden om avhysning, samtliga erbjöds via brev kontakt med socialtjänsten.

Källa: Enhetens egen statistik.

 

Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Antal individer i genomsnitt per månad: 1447

Antal hushåll i genomsnitt per månad: 1146

En individ kan vara aktuella flera månader.

Källa: IT-stödet inom Socialtjänsten, Sociala system.

 

Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

Antal individer i genomsnitt per månad: 384

Antal hushåll i genomsnitt per månad: 291

En individ kan vara aktuella flera månader.

Källa: IT-stödet inom Socialtjänsten, Sociala system.

 

Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

Avslutningsorsak arbete/studier: 283 individer

Källa: IT-stödet inom Socialtjänsten, Sociala system.

 

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Alla enhetschefer och biträdande enhetschefer är inom Socialtjänsten har en socionomutbildning i grunden. Cheferna har vidareutbildning inom respektive arbetsområde de arbetar inom.

Källa: Personernas egna utsagor.

 

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Alla socialsekreterare är socionomer med flera olika vidareutbildningar i beroendeproblematik, ASI (Addiction Severity Index), MI (Motiverande samtal/intervju) och KBT (Kognitiv beteendeterapi). Behandlarna är två socionomer och en behandlingsassistent, alla tre är vidareutbildade i CRA (Community Reinforcement Approach) och steg 1 KBT-terapeuter. De som arbetar med yngre har även ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis).

Källa: Enhetschefernas redovisning.

 

Hur stor andel av de som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

Substitutionsbehandling till antalet är ca 15-20 individer i samarbete med landstingets beroendevård. Andel är mer än 2/3 delar.

Källa: Socialsekreterare på Vuxenenheten.

 

Hur stor andel av de som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

KBT erbjuds till de flesta som söker hjälp via Vuxenenheten – dock inte alla som fullföljer eller deltar. Minst 95 % har erbjudits samtal med KBT grund.

Källa: Socialsekreterare på Vuxenenheten.

 

Med vänlig hälsning,
Mats Engström
verksamhetscontroller Skärholmens SDF

BROMMA Ekonomiskt bistånd 

Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011? Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

 

Svar : 887 hushåll ansökte en eller flera ggr under året i Bromma, =ca 950 vuxna.  Av dem fick 679 hushåll avslag en eller flera gånger   = ca 727 vuxna. Av dem fick 65 hushåll endast avslag under året = ca 70 vuxna. För att veta exakt behöver man i köra fram resultaten från årsfilen för ekonomiskt bistånd. Kostnad 880 kr/timme Den körningen, som du själv får bekosta, kan du få av SWECO .här nedan bifogar jag länken där du kan läsa statistik för Stockholms stad.

http://www.statistikomstockholm.se/index.php/publikationer/rapportserien-statistik-om-stockholm

 

Det går det inte att ta fram uppgifter om antal personer som avslutas till arbete studier mm då det är hushållen som avslutas i vårt datasystem Paraplyet med avslutsorsak.
Man kan alltså bara veta antalet hushåll. Även avslagen sker på hushållsnivå, liksom biståndet. Vi kan ju dock se hur många personer som finns i hushållen, respektive vuxna och barn, men inte veta vem det gäller.
I årsstatistiken för år 2011  har man en nettouppgift på de avslutade hushållen. Det innebär att vi bara räknar det senaste avslutet under året för hushållet. Om de kommit tillbaka och inte avslutats igen räknas de inte som avslutade alls.   Om man däremot skulle summera alla avslutade månadsvis (från månadsstatistiken för ekonomiskt bistånd) skulle samma hushåll kunna räknas flera gånger. Så uppgiften om avslutade hushåll och till vad kan tas från årsstatistiken för 2011, tabell 78.
I tabell 83 i årsstatistiken presenteras antalet hushåll som sökt ekonomiskt bistånd någon gång under året (och därav de som fick avslag någon gång och dem som endast fick avslag). Antalet vuxna personer det gällde kan uppskattas genom att vi vet den genomsnittliga hushållsstorleken, 1,07 vuxna per hushåll i Bromma.

 

Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Vi skickar  inte ut varningsbrev det gör hyresvärdar och elbolag så svaret är 0.

Du kanske egentligen menar hur många hushåll vi skickade ut informationsbrev till om att vi mottagit varningsbrev från hyresvärdar och elbolag. Den frågan går inte att besvara eftersom vi dels inte för någon statistik på det, dels gör olika beroende på om hushållet är aktuellt hos oss eller inte. Jag kan bara säga att det sker i stor omfattning.

Eva Markdahl

1:e soc.sekr

 

SÖDERMALM SDF

1.   Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Stadsdelsförvaltningen skickar inga varningsbrev om vräkning utan det gör hyresvärden. Hyresvärden skickar en underrättelse till stadsdelsförvaltningen. Under 2011 har stadsdelsförvaltningen registrerat 669 meddelanden om uppsägning av hyresrätten på grund av försummad hyresinbetalning eller störning.

2.    Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Stadsdelsförvaltningen skickar inga varningsbrev. Det gör elbolagen och sedan skickas underrättelse till stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har registrerat 1041 meddelanden om risken att få elen avstängd på grund av obetalda elräkningar.

3.    Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Under 2011 sökte 9 482 personer ekonomiskt bistånd hos stadsdelsförvaltning Södermalm. I genomsnitt söktes bistånd av 790 vuxna personer/månad.

4.    Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

2 820 avslagsbeslut har fattats under 2011.  För några kan det innebära att individen har fått bifall på försörjningsstöd men fått avslag på ansökan om SL-kort eller medicin eller något tandvård m.m. Det kan också innebära att individen har fått helt avslag på sin ansökan.

5.    Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer.

Enhetschef: Socionom plus påbyggnadsutbildningar exempelvis grundutbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1), coachutbildning, chefsutbildningar inom Stockholms stad, MI, ASI, DUR, BBIC mm.

Biträdande enhetschef: Socionom plus påbyggnadsutbildningar MI, ASI, DUR mm. Inom Södermalms öppenvård även AUDIT/DUDIT, SSD/MOS och inom Barn och ungdom BBIC.

6.    Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

 

Södermalms öppenvård (beroendeteamet)

Kognitiv behandling i grupp och individuell:

–          En grupp- och individuell behandlare: Socionom och Leg psykoterapeut med KBT inriktning

–          En grupp- och individuell behandlare: Socionom, Grundutbildning med KBT inriktning HAP utbildning (Haschavvänjningsprogram)

–          En grupp- och individuell behandlare: Socionom, grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1)

12-stegsprogrammet:

–          En drogterapeut (grundutbildning – audiolog)

–          En drogterapeut (grundutbildning – behandlingsassistent linje) samt Mindfulnessbaserad återfallsprevention

Grupp- och individuell behandling för personer med substitutionsbehandling:

–          En behandlande socialsekreterare:(grundutbildning socionom), CRA utbildning

Anhörigstöd – Nätverkslag:

–          En leg psykoterapeut, nätverkslagsledare

Grupp- och individuell behandling riktad mot unga vuxna mellan 18-25 år

–          En behandlande socialsekreterare: Socionom, grundutbildning i kognitiv beteendeterapi, Nätverkslagledare, Schematerapi utbildning, CRA utbildning, Mindfulnessbaserad återfallssprevention

Andra individuella behandlingar:

–          En behandlande socialsekreterare: Socionom, HAP utbildning, Återfallsprevention

All personal är utbildad i MI

All personal är utbildad i att använda screeningsinstrument AUDIT/DUDIT, fyra personer att använda ASI, tre personer är utbildade att använda SSD/MOS (Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer) och en person ORS (Outcome Rating Scale)

 

7.    Hur stor andel av de som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

Stadsdelsförvaltningen erbjuder ingen substitutionsbehandling för opiatberoende eftersom det är landstinget som ansvarar för denna typ av behandling.

Vi samarbetar alltid med landstinget när förfrågan kommer därifrån eftersom substitutionsbehandling för opiatberoende har god effekt.

8.   Hur stor andel av de som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

På Södermalm har vi arbetat sedan 2008 med att endast erbjuda insatser som har evidens enligt forskning eller som vi i vår egen uppföljning kan påvisa goda resultat. Enligt forskning så har KBT-behandling samt 12-stegsbehandling en bra effekt på alkoholberoende. I vår egen uppföljning med hjälp av statistik från ASI kan vi se att de öppenvårdsbehandlingar vi själva har (ett KBT- program samt en 12-stegsbehandling) har god effekt för personer med alkoholberoende. Samtliga personer med alkoholberoende som är i behov av behandling erbjuds KBT-behandling.

9.    Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

196 personer gick till arbete gick och 33 personer till studier.

 

Denise Melin
Avdelningschef

 

ÖSTERMALM

Begäran om utlämnande av kopia på allmän handling 

Tidningen Faktum begär härmed ut följande uppgifter:

Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

 

Alla mina 6 enhetschefer är socionomer

2 enhetschefer på Familjeenheten en för 0-9 år och en för 10-20 år inkl en Ungdomsmottagning

1 enhetschef på Försörjningsstödsenheten

1 enhetschef på Vuxenenheten

1 enhetschef på Socialpsykiatriska enheten

1 enhetschef Stöd och serviceenheten

 

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Alla dom arbetar på den enheten, dvs 1 enhetschef och 4 socialsekreterare

Hur stor andel av de som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

Denna fråga kan inte vi som stadsdel besvara för det är landstingets beroendevård som utreder och beviljar denna insats.

Hur stor andel av de som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

Av de som sökt och beviljats denna insats sker den med KBT-behandling/inriktning

Aha du menar så GIVETVIS har de gått MI o ASI som ju ordnas per automatik i stadens regi.

Ingen återfallsprevention då vi inte längre själva utför detta.

Ber chefen på FSS-enheten om det går att få fram siffror på de som till OSS avslutar sin kontakt då de fått jobb!

Om du med KBT-behandling även räknar in 12-stegsbehandling, så beviljade vi 36 personer sådana behandlingar 2011. Ingen fick avslag på ansökan om behandling.

Mvh
Jan Rönnberg

 

KUNGSHOLMEN

Begäran om utlämnande av kopia på allmän handling 

Tidningen Faktum begär härmed ut följande uppgifter:

1. Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

Arbete Studier

Kungsholmen 75 7

Norrmalm 66 11

Östermalm 65 16

Total 206 34

2. Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Hyresskuld

Kungsholmen 79

Norrmalm 114

Östermalm 206

Total 399

3. Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

El-skuld

Kungsholmen 383

Norrmalm 426

Östermalm 565

Total 1374

4. Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Kungsholmen 432

Norrmalm 479

Östermalm 416

Total 1327

5. Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

Helt avslag Delvis avslag Sammanlagt

Kungsholmen 139 550 689

Norrmalm 207 661 868

Östermalm 167 722 889

6. Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Avdelningschef: socionom

4 av 5 enhetschefer socionomer, 1 enhetschef mentalskötare.

7. Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Socialsekreterarna som utreder och handlägger ärenden där det finns beroendeproblematik är alla socionomer och har förutom socionomutbildning utbildning i ASI, MI mm

Enhetens Case Manager(som arbetar med personer med samsjuklighet) är beteendevetare.

Enhetens behandlingspedagog är beteendevetare och har utbildning i kognitiva metoder såsom Återfallsprevention och Motiverande samtal och Haschavvänjningsprogram HAP

Enhetens metodutvecklare är socionom och har dessutom en magisterkurs. 10p psykoaktiva droger.

8. Hur stor andel av de som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

Det är inte socialtjänsten som erbjuder substitutionsbehandling utan beroendevården inom landstinget som ansvarar för läkemedelsassisterad behandling Vid ansökan om Subutex eller Metadon behandling krävs en läkarremiss från en beroendeläkare samt en utredning från socialtjänsten. Vid enheten finns idag 11 personer aktuella med opiatberoende och pågående substitutionsbehandling. För personer med opiatberoende är substitutionsbehandling en vanligt förekommande evidensbaserad behandling. Det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att ansökan skall beviljas inom metadonverksamheten /beroendevården.

År 2011 var det 5 personer som aktualiserades som hade ett opiatberoende.  2 av dem hade redan substitutionsbehandling, 2 fick underhållsbehandling och en ändrade sig och ville inte ha underhållsbehandling när ansökan var klar.

Hur stor andel av de som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

Socialtjänsten erbjuder inte KBT- terapi . Det kan erbjudas inom landstinget. Däremot finns det kognitiva behandlingsmetoder såsom återfallsprevention och MI som i princip alla erbjuds som söker behandling. 40 personer med missbruksproblematik aktualiserades vid vuxenenheten under 2011.

 

Vänligen

Matilda Ekström Sundberg

verksamhetsplanerare/socionom
Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Social omsorg

St.Eriksgatan 47A, Box 49039

100 28 Stockholm

 

Telefon: +46 08-508 08 079
Mobil: 076-12 08 079

Telefax: +46 08-508 08 099

E-post: matilda.ekstrom.sundberg@stockholm.se

 

ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR 

”Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig)?

Svar: 17 socialsekreterare (socionomer) och sju behandlingsassistenter. 59 procent är socionomer – alla som har titeln socialsekreterare har högskoleutbildning.

Knuten till verksamheten finns även två administrativa assistenter, bovärdinna och vaktmästare, men dessa har inte i uppdrag att arbete med förändringsarbete utan har andra funktioner.

 

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel. Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer.

Svaret avser chefer som är verksamma inom avdelningen för Individ och familjeomsorgen. Om hela socialtjänsten åsyftas, meddela det så får vi ta fram uppgifterna.

De chefer som är anställda har socionomexamen med ett undantag. Biträdande chef på Öppenvården Barn och Ungdom har utbildning som socialpedagog.

De chefer som finns är:

Ekonomiskt bistånd: En Enhetschef och fyra sektionschefer

Enheten för utredning och öppenvård vuxna: Enhetschef och biträdande enhetschef. En samordnare (Gullmarsplans beroendemottagning).

Enheten för öppenvård BoU: En Enhetschef och en biträdande enhetschef.

Utredningsenheten för Barn och Ungdom: En enhetschef. Fyra sektionschefer varav en tjänst f.n. är vakant.”

 

ÄLVSJÖ

Madeleine Hagerth, utvecklingssekreterare

ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING

Besöksadress: Älvsjö stationsplan 11,
Postadress: Box 48, 125 21 Stockholm

Telefon: +46 8 508 21 051

E-post: madeleine.hagerth@stockholm.se

www.stockholm.se

Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

Svar: 41 till arbete och 7 till studier = 48 stycken

Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Svar: 12 st

Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Svar: 229 st

Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Svar: 408 st

Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

Svar: 268 st

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Svar: 2 chefer och de har socionomutbildning

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Svar: 33 %

Hur stor andel av de som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

Svar: Vet ej, tar lång tid att ta fram

Hur stor andel av de som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

Svar: Vet ej, tar lång tid att ta fram

 

HÄGERSTEN – LILJEHOLMEN

Svar på frågor från tidningen Faktum september 2012

 

Utbildning

1.Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange befattning och utbildning för samtliga chefer.

Vuxenenheten: Både enhetschefen och den biträdande enhetschefen är socionomer.

Barn och ungdomsenheten: Både enhetschefen och de tre biträdande enhetscheferna är socionomer.

Enheten för ekonomiskt bistånd:  En enhetschef är beteendevetare, den andra enhetschefen och den biträdande enhetschefen är socionomer.

Beställarenheten funktionsnedsättning:  Både enhetschefen och den biträdande enhetschefen är socionomer.

 

Ekonomiskt bistånd

2.Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Den som skickar ut ”varningsbrev” till den boende är  vanligen hyresvärden ifråga. Samtidigt skickas värden ett brev till socialtjänsten om att det finns en hyresskuld eller störningar i boendet.  Vi skriver då till den enskilde och informerar om vad han eller hon kan göra för att undvika vräkning.  Under 2011 skickades 429 brev ut med anledning av risk för vräkning/uppsägning samt 43 brev med anledning av fastställt datum för avhysning.

3.Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Inte heller i detta fall skickar socialtjänsten ut några varningsbrev, utan vi informerar den enskilde om vad han eller hon kan göra för att elen inte ska stängas av. Under 2011 skickades
736 sådana brev ut.

4.Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Den statistik som finns är bidragssökande per månad. Under 2011 var varje månad 510 hushåll beroende av ekonomiskt bistånd, dessa hushåll bestod av 536 vuxna individer och 730 individer totalt inklusive barnen.

5.Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

Ingen statistik finns över hur många individer som fått avslag, bara över antalet avslagsbeslut. Under 2011 gavs totalt 2193 sådana beslut. Observera att avslaget kan avse del av en ansökan och att ett hushåll som fått ett avslag därför samtidigt kan ha beviljats ekonomiskt bistånd.

6.Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

Även denna statistik avser hushåll och inte individer. Under 2011 avslutades 121 hushåll på grund av att de gått vidare i arbete och 30 på grund av att de börjat studera.

Beroendeproblematik

7.Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Bland socialsekreterarna på vuxenenheten har 75% socionomutbildning. Resterande har i några fall vidareutbildning i olika behandlingsmetoder samt en mycket lång erfarenhet av arbete med beroende.

8.Hur stor del av dem som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

Substitutionsbehandling tillhandahålls av landstingets beroendevård, inte av socialtjänsten. Vår uppgift är att skriva en social utredning och att stå för eventuella sociala stöd och behandlingsinsatser. Alla som vill ansöka om substitutionsbehandling får en social utredning av oss.

9.Hur stor andel av dem som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

Alla ansökningar utreds individuellt. Vi erbjuder alla som vi bedömer kan klara behandling i öppenvård plats i vår egen motivationsgrupp och CRA-behandling.  Metoderna som används är grundade på KBT.

 

/Inger Nilsson, utredare
Avdelningen för social omsorg
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

 

Malmö

HYLLIE:

Hur många brev mottog ni under 2011 från fastighetsägare som rörde planerade vräkningar?

Individ- och familjeomsorgen i Hyllie sdf mottar inte några varningsbrev rörande planerade vräkningar från fastighetsägare.

Individ- och familjeomsorgen får in anmälningar ifrån Kronofogdemyndigheten rörande planerade avhysningar.

Under år 2011 fick individ- och familjeomsorgen anmälan om 31 personer som hotades av eventuell avhysning.

Hur många brev mottog ni under 2011 från elbolag som rörde planerade elavstängningar.

Individ- och familjeomsorgen i Hyllie sdf får in meddelande från elbolag och inkassobolag, när elförsörjning riskerar att stängas av i ett hushåll. Om meddelandet rör en person som redan är aktuell inom individ- och familjeomsorgen, hanteras detta genom personlig kontakt med den enskilde. Om meddelandet rör en person över 65 år eller en barnfamilj, skickar verksamheten ett standardiserat informationsbrev.

Det går tyvärr inte att ta fram uppgifter på hur många brev vi mottog under 2011.

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel?

I stadsdelen arbetar fyra enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen. De har alla socionomutbildning. Alla har även gått någon form av vidareutbildning i ledarskap anordnad av arbetsgivaren.

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Av de tre anställda som för närvarande arbetar specifikt med missbruks- och beroendeproblematik inom Hyllie sdf har alla tre socionomutbildning. Samtliga har i tjänsten fått olika typer av kortare vidareutbildning avseende specifikt missbruks- och beroendefrågor: Två av tre har genomgått MI-utbildning, tre av tre har genomgått ASI-utbildning och tre av tre har genomgått en utbildning vid namn Riskbruk och missbruk.

Vänligen
Rickard Pettersson
Chef individ- och familjeomsorgen Hyllie

 

HUSIE

Begäran om utdrag ur offentlig handling:

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från fastighetsägare som rörde planerade vräkningar?

27 hyresskuld, 2 avhysningar, 4 störande = 33 + 10 hyresskulder i pågående ärenden = 43 st

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från elbolag som rörde planerade elavstängningar?

El och Gasskulder, 245 st + 29 st i pågående ärenden = 274 st

Förtydligande: Från fastighetsägare får vi inga brev om planerade vräkningar, de kommer från kronofogden. Fastighetsägare skickar brev om uppsägning.

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Samtliga ordinarie enhetschefer (3 st) har socionomutbildning och har genomgått Malmö stads ledarutbildningsprogram.

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området? Ange här vilken grundutbildning, samt vilken specialistutbildning och längd på specialistutbildning. 

Hur många anställda har ni totalt som arbetar med beroendeproblematik?

1 socionom arbetar med utredningar vuxen riktat mot missbruk, 2 socionomer arbetar med utredningar och uppföljningar boende.

utbildade i MI (motivating interview) är alla tre, två har utbildning i ASI (utredningsmetod). Den socionom som arbetar  med beroendeproblematik studerar just nu en kurs i beroendeproblematik vid Socialhögskolan i Lund.

Carina Opasiak
Chef individ och familjeomsorg, kultur och fritid
Husie stadsdelsförvaltning
Malmö Stad
040-347674,0734-147674
Carina.Opasiak@malmo.se

 

OXIE 

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från fastighetsägare som rörde planerade vräkningar?

Vi har under 2011 från Kronofogdemyndigheten mottagit sammanlagt fem (5) meddelanden om avhysning/vräkning av hyresgäster (hyresvärdarna går ju via Kronofogdemyndigheten när det gäller avhysningar/vräkningar, och det är den myndigheten som fattar beslut om att det finns grund för avhysning/vräkning och som också meddelar socialnämnden).

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från elbolag som rörde planerade elavstängningar?

Under 2011 har vi mottagit från elbolag (eller inkassobolag som anlitas av elbolag) sammanlagt 278 inkomna brev som handlar om att enskild person har en skuld och att el kommer att stängas av om den inte regleras.

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Inom Oxie IoF finns två chefer, förutom undertecknad IoF-chef finns en enhetschef. Båda har socionomexamen.

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området? Ange här vilken grundutbildning, samt vilken specialistutbildning och längd på specialistutbildning. 

Oxie har en socialsekreterare som handlägger ärenden om missbruk/beroendeproblematik. Om han är i tjänst och inte alltför belastad tar han alla missbruk/beroendeärenden (har gällt de sista 2 åren).

Han har socionomexamen och som vidareutbildning är han (genom utbildning i Malmö stad) utbildad i AUDIT/DUDIT,  ASI samt MI. Vid hans eventuella frånvaro finns andra socionomer med utbildning i ASI och MI som handlägger ärenden.

Hur många anställda har ni totalt som arbetar med beroendeproblematik?

Se ovan, alltså en (1) person.

Lars G Larsson
Chef Individ- och familjeomsorg/Fritidsverksamhet
Malmö stad
Oxie Stadsdelsförvaltning
Stengodsvägen 129
Box 83, 238 22 Oxie
Tel. 040-34 38 44 (direkt), 040-34 38 48 (reception)
Mob. 0704 34 38 44
Fax. 040-54 78 91

lars.g.larsson@malmo.se

www.malmo.se

 

SÖDRA INNERSTADEN

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från fastighetsägare som rörde planerade vräkningar?

Svar: Totalt kom 767 underrättelser. Underrättelser kan vara såväl uppsägningar som varningsbrev gällande störningar, sena hyresinbetalningar, sanitära problem etc.

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från elbolag som rörde planerade elavstängningar?

Svar: 763 st.

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Avdelningschef: socionomutb

2 enhetschefer: socionomutb

4 sektionschefer: socionomutb

1 sektionschef: juristutb

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området? Ange här vilken grundutbildning, samt vilken specialistutbildning och längd på specialistutbildning. 

Svar: 100 % har socionomutbildning. Gällande specialistutbildning har vi tittat på ASI och MI. 75 % har såväl ASI som MI-utbildning, resterande 25 % har dessa utbildningar inplanerade vårterminen 2013.

Hur många anställda har ni totalt som arbetar med beroendeproblematik?

Svar: Åtta.

 

CENTRUM 

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från fastighetsägare som rörde planerade vräkningar?

Det är Kronofogden som informerar om planerade avhysningar. I Centrum vid 43 tillfällen under 2011.

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från elbolag som rörde planerade elavstängningar?

Det är inte möjligt att ta fram en exakt siffra på ovanstående fråga, då de inte registreras på ett enhetligt sätt.

 

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Verksamhetschef, 1 st: Socionomutbildning + ledarskapsutbildning

Enhetschef, 4 st: Socionomutbildning + ledarskapsutbildning

 

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Av de anställda som arbetar med missbruks- och beroendeproblematik i Centrum har samtliga, bortsett från två personer, socionomutbildning. De två som inte har socionomutbildning har socialpedagogutbildning. Samtliga har i tjänsten fått olika typer av vidareutbildning avseende specifikt missbruks- och beroendefrågor: flertalet är MI och ASI-utbildade. Flertalet av dem som arbetar med ungdomar i riskzonen för missbruk och beroende är ADAD utbildade.

Hur många anställda har ni totalt som arbetar med beroendeproblematik?

7 socialsekreterare och 1 socialpedagog på vuxenheten.

8 socialsekreterare och 1 socialpedagog på familjeenheten.

 

LIMHAMN – BUNKEFLO

    2011 inkom 75 underrättelser från hyresvärdar ang uppsägningar. Myndigheten skickar brev till alla berörda hyresgäster om möjlighet att vända sig till IoF för prövning av deras ärende.

    2011 inkom 377 underrättelser från elbolag om hushåll med elskuld. Inga brev sänds till berörda regelmässigt.

    Antalet hushåll med försörjningsstöd 2011 var 371.

    Under 2011 fattades 4064 beslut avseende ekonomiskt bistånd varav 780 var avslagsbeslut.

    Samtliga chefer är socionomer.

    Tre personer arbetar med beroendeproblematik. Två är socionomer och en är socialpedagog. Samtliga tre anställda har adekvat vidareutbildning inom området.

Kerstin Petersson
Enhetschef
IoF Limhamn-Bunkeflo

 

VÄSTRA INNERSTADEN STADSDELSFÖRVALTNING

1. Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade vräkningar?

Individ- och familjeomsorgen i Västra Innerstaden skickar inte ut några varningsbrev rörande planerade vräkningar. Stadsdelen förfogar över ungefär 30 lägenheter som enskilde personer/familjer hyr av stadsdelen. Skulle problem uppstå i något av dessa boenden löses dessa individuellt genom personlig kontakt. Däremot får individ- och familjeomsorgen in anmälningar från Kronofogdemyndigheten rörande planerade avhysningar i vår stadsdel.

Under år 2011 mottog individ- och familjeomsorgen anmälan om 16 unika personer som hotades av eventuell avhysning. 13 personer löste situationen på egen hand. Tre personer blev avhysta. Två av dessa beviljades annat boende genom individ- och familjeomsorgen och den tredje fick en ny lägenhet på egen hand.

2. Hur många varningsbrev skickade ni ut under 2011 som rörde planerade elavstängningar?

Individ- och familjeomsorgen i Västra Innerstaden skickar inte ut varningsbrev rörande planerade elavstängningar. Däremot får verksamheten in meddelande från elbolag och inkassobolag, när elförsörjning riskerar att stängas av i ett hushåll. Om meddelandet rör en person som redan är aktuell inom individ- och familjeomsorgen, hanteras detta genom personlig kontakt med den enskilde. Om meddelandet rör en person över 65 år eller en barnfamilj, skickar verksamheten ett standardiserat informationsbrev.

Västra Innerstaden Sdf mottog totalt 420 varningar om planerad elavstängning under år 2011.

Under 2011 skickades 137 stycken standardiserade informationsbrev med anledning av meddelande om från elbolag/inkassobolag om att elförsörjning riskerade stängas av. Under året aktualiserades ytterligare 29 anmälningar om el- eller gasskuld gällande personer som redan var aktuella i verksamheten och där kontakt togs på annat sätt.

3. Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Vårt statistiksystem registrerar inte ansökningar kopplat till unika individer och uppgiften är därför inte möjlig att ta fram. Det är däremot möjligt att ta fram antal unika hushåll som någon gång under året beviljats ekonomiskt bistånd. Under år 2011 hade Västra Innerstaden 560 unika hushåll som någon gång under året beviljades ekonomiskt bistånd. I genomsnitt per månad rörde det sig om 270 unika hushåll med ekonomiskt bistånd.

Det är också möjligt att fram antal ansökningar och avslag, dock inte kopplat till unika individer. Under år 2011 registrerades 3650 ansökningar om ekonomiskt bistånd eller fortsatt ekonomiskt bistånd i Västra Innerstaden. Ett hushåll kan ha gjort flera ansökningar.

4. Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

Vårt statistiksystem registrerar inte avslag kopplat till unika individer. Under 2011 fattade Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning

– 465 avslagsbeslut gällande ansökan enligt 4:e kap 1 § SoL om försörjningsstöd

– 447 avslagsbeslut om medel livsföring i övrigt enligt 4:1 SoL

– 93 avslagsbeslut gällande försörjningsstöd + livsföring i övrigt enligt 4:1 SoL.

Ett hushåll kan ha fått flera avslagsbeslut.

5. Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

1 st avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, socionomutbildning + ledarskapsutbildning

2 st enhetschefer, båda med socionomutbildning + ledarskapsutbildning

6. Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?

Av de tre anställda som för närvarande arbetar specifikt med missbruks- och beroendeproblematik inom Västra Innerstaden har

– 2 personer socionomutbildning

– 1 person socialpedagogutbildning

Det innebär att 100 % har adekvat grundutbildning. Samtliga anställda har i tjänsten fått olika typer av kortare vidareutbildning avseende specifikt missbruks- och beroendefrågor: två av tre har genomgått MI-utbildning, tre av tre har genomgått ASI-utbildning och tre av tre har genomgått utbildningen Riskbruk och missbruk.

7. Hur stor andel av de som sökt hjälp för opiatberoende har erbjudits substitutionsbehandling?

8. Hur stor andel av de som sökt hjälp för alkoholberoende har erbjudits KBT-behandling?

Gällande frågorna 7 och 8 avslås begäran. Beslut, beslutsskäl och besvärshänvisning finns i bifogat dokument. I korthet avslås begäran i denna del på grund av att informationen inte finns tillgänglig. För kännedom bifogar jag individ- och familjeomsorgens årsrapport för 2011. I denna återfinns bland annat statistik för hela Malmö stad gällande placeringar i slutenvård eller öppenvård till följd av missbruk eller beroende, förhoppningsvis återfinns någon del av den information ni söker i denna sammanställning.

Kompletterande fråga:

Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

Under 2011 hade Västra Innerstaden 560 unika hushåll med försörjningsstöd. 64 ärenden avslutades under året till arbete eller studier.

 

Hemlöshet:

1)Hur många individer har ni inskrivna hos er i dag som ingår i gruppen hemlösa enligt socialstyrelsens definition?

Den senast tillgängliga uppgiften är från 1/10 2011, då Västra Innerstaden hade 49 hemlösa individer enligt Socialstyrelsens definition. Nästa räkning görs den 1/10 2012 och om så önskas kan resultatet från denna skickas därefter.

2)Hur många av de individer som finns inskrivna hos er i dag fanns även inskrivna hos er år 2002, 2007 och 2009?

3)Hur många olika boenden har de individer som var inskrivna hos er under 2011 i medeltal bott på under år 2011?

4) Hur stor del av de flyttar till andra boenden har varit förorsakade av brott mot reglerna på de olika boendena?

5) Hur många individer har under 2011 flyttat till ett eget förstahandskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden?

Gällande frågorna 2-5 om hemlöshet avslås begäran, se bifogat beslut med beslutsskäl och besvärshänvisning.

Krista Runersten
Planeringssekreterare Västra Innerstaden, Malmö stad

FOSIE STADSDELSFÖRVALTNING

Begäran om utdrag ur offentlig handling:

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från fastighetsägare som rörde planerade vräkningar?

–          Inkomna underrättelser om verkställighet av avhysningar 2011 = 57

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från elbolag som rörde planerade elavstängningar?

–          Den person hos oss som har möjlighet att ta fram dessa uppgifter ur arkivet, är sjuk för tillfället. Vi har kunnat får fram hur många brev som mottagits för perioden 120101-120927 och det är 295. Utifrån denna siffra kan man anta att det för helåret 2011 bör vara ca 400 brev (förutsatt att det ligger på en någotsånär konstant nivå över dessa år). Om du vill ha en mer exakt siffra, får vi be att få återkomma när hon som kan komma åt dessa uppgifter är tillbaka i tjänst.

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer.

–          IOF-chef: Socionom

–          Enhetschefer (2 st): 1 socionom samt 1 psykolog

–          Sektionschefer (9 st): 7 socionomer, 1 socialpedagog samt 1 fritidspedagog

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området? Ange här vilken grundutbildning, samt vilken specialistutbildning och längd på specialistutbildning.

–          Socialsekreterare (utredare): Totalt 6 st, samtliga socionomer, samtliga har utbildning i ASI (utredningsmetodik) 3 kurstillfällen samt utbildning i MI (samtalsmetodik)

–          Socialrådgivare (behandlare i öppenvård): Totalt 6 st, 1 av dessa är socialpedagog medan övriga är socionomer, samtliga är utbildade i MI (grundutbildningen är 4 dagar) varav 1 har en längre MI-utbildning och arbetar även som MI-utbildare. Behandlarna erhåller även MI-handledning på veckobasis. Samtliga har gått en 3 dagars utbildning i KBT-väckarklockan. Det kan dock vara missvisande att bara se till utbildningslängden på MI- och KBT-utbildningarna, då det som angivits enbart är själva utbildningstillfällena. Förutom dessa förekommer även självstudier och praktiska övningar, vilket är svårt att tidsangiva.

Hur många anställda har ni totalt som arbetar med beroendeproblematik?

–          Totalt 12 personer (se svaret på föregående fråga för mer utförlig information).

 

 

Pontus Gleisner

Utvecklingssekreterare, Individ- och familjeomsorgen

 

FOSIE STADSDELSFÖRVALTNING

Eriksfältsgatan 28 A

Box 310 65

200 49 Malmö

Tel. 040-34 55 86

Mob. 0734-36 45 57

Fax. 040-34 57 37

pontus.gleisner@malmo.se

www.malmo.se

ROSENGÅRD

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från fastighetsägare som rörde planerade vräkningar?

Om det avser besked om vräkning skickas dessa från Kronofogdemyndigheten, inte från fastighetsägaren. Individ- och familjeomsorgen har mottagit 27 sådana brev från Kronofogdemyndigheten under 2011. De brev som kommer från fastighetsägare är varningsbrev. Individ- och familjeomsorgen för endast statistik över inkomna varningsbrev som rör störande. Det har under 2011 inkommit 133 varningsbrev om störande från fastighetsägare.

De varningsbrev som rör obetalda eller fösenade hyror går dock inte att spåra i det system -ProCapita- som vi använder inom Individ- och familjeomsorgen. Det som kan spåras genom individ- och familjeomsorgens diarieföringssytem Doculive, är de varningsbrev som rör personer som inte är aktuella för insatser inom Individ- och familjeomsorgen. Antalet som inkommit på detta sätt är 23.

Hur många brev mottog ni ut under 2011 från elbolag som rörde planerade elavstängningar?

De varningsbrev som rör obetalda eller fösenade elfakturor  går dock inte att spåra i det system -ProCapita- som vi använder inom Individ- och familjeomsorgen. Det som kan spåras genom individ- och familjeomsorgens diarieföringssytem Doculive, är de varningsbrev som rör personer som inte är aktuella för insatser inom Individ- och familjeomsorgen Antalet som inkommit på detta sätt är 332.

Vilken utbildningsnivå har cheferna inom socialtjänsten i er stadsdel? Ange här befattning och utbildning för samtliga chefer. 

Enhetschefer: 3 socionomer, 1 samhällsvetare

Sektionschefer: 6 socionomer, 1 jurist

Därtill har och får samtliga ledare kontinuerlig vidareutbildning genom Malmö Stad

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området? Ange här vilken grundutbildning, samt vilken specialistutbildning och längd på specialistutbildning.

Samtliga som arbetar inom Individ- och familjeomsorgen har adekvat utbildning. Socionom eller den som kan bedömas likvärdig.

Hur många anställda har ni totalt som arbetar med beroendeproblematik?

Inom vuxenenheten finns 13 socialsekreterare som är socionomer eller likvärdiga. Samtliga arbetar med beroendeproblematik i det avseendet att de utreder LVM och handlägger ansökan om vård- och behandling för vuxna (dvs från 18 år och uppåt).  Inom Vuxenenheten är man utbildad i MI och ASI.

Inom Utredningsenheten Barn och Unga finns 15 socialsekreterare som är socionomer. Dessa kommer alla i kontakt med beroendeproblematik gällande minderåriga, dvs de under 18 år.

Inom Familjebasen som är Individ- och familjeomsorgens insatsdel arbetar framför allt Ungdomsgruppen med beroendeproblematiken. Där finns 8 socialarbetare som är socionomer eller likvärdiga. Utav dessa är 7 personer utbildade i HAP samt 1 person drogterapeut.

Maria Z-B Popoola

TF Enhetschef

Malmö stad, Rosengård stadsdelsförvaltning
Individ- och familjeomsorg, Vuxenenhet
Postadress: Box 18574, SE-200 32 Malmö
Besöksadress: von Troils väg 1
Tel. 040-34 56 52
maria.popoola@malmo.se
www.malmo.se

 

SVAR MALMÖ TOTALT

Hur många individer sökte ekonomiskt bistånd hos er under 2011?

Genomsnittligt antal hushåll per månad var 8 319 med försörjningsstöd och 700 med introduktionsersättning dvs summa 9 019 hushåll per månad i genomsnitt 2011.

Hur många individer fick avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd under 2011?

2011 fattades drygt 159 000 beslut om att bevilja ekonomiskt bistånd+ drygt 32 000 beslut om avslag i Malmö (svaret rör inte individer utan antalet beslut, en individ kan få flera beslut)

Hur stor andel av de anställda inom socialtjänsten i er stadsdel som arbetar med beroendeproblematik har adekvat grundutbildning (socionom eller likvärdig) samt specialistutbildning på området?


Vågar påstå att alla har socionomutbildning eller likvärdig. När det gäller specialistutbildning beror det på vad Du menar, men alla som arbetar med myndighetsutövning/utredning utbildas i ASI ( det sker fn 2 ggr per år så någon nyanställd kanske inte är utbildad just i skrivande stund ). De flesta är utbildade i MI – görs också regelbundet , och en del i Återfallsprevention ( ffa de som arbetar direkt med behandling )

 

Hur många individer gick från ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till arbete eller studier under 2011?

Under 2011 var det  1154 personer.

Denna uppgift måste man ta med en stor nypa salt- den avser de som blivit självförsörjande pga arbete eller studier och uppgett detta till sin socialsekreterare som då kunnat registrera det- så vi kan få fram det ur verksamhetssytemet. Det finns en stor del människor som bara slutar komma , dvs blivit självförsörjande eller flyttat eller så , men alltså inte uppger varför man inte längre söker

Hemlöshet:

Hur många individer har ni inskrivna hos er i dag som ingår i gruppen hemlösa enligt socialstyrelsens definition?

Vi gör en manuell kartläggning varje år den 1/10 , men följer då inte SoS definition. Men vid förra kartläggningen ( dvs ett år gammal ) hade vi drygt 1000 hemlösa ( enligt vår definition ) och dessutom ca 1000 lägenheter med 2:a handskontrakt ( som ingår i Sos definition men inte vår ), se bilaga 1

Hur många av de individer som finns inskrivna hos er i dag fanns även inskrivna hos er år 2002, 2007 och 2009.

Någon sådan uppföljning finns inte. Det går inte att följa . Man är inte registrerad som hemlös , det går följaktligen inte att söka på det begreppet i datalagret/verksamhetssystemett.Hade man kunnat följa det på något enkelt sätt, eller med rimlig arbetsinsats hade vi gjort det eftersom vi gärna själva vill veta hur det förhåller sig.

 

Hur många olika boenden har de individer som var inskrivna hos er under 2011 i medeltal bott på under år 2011

Finns ingen sådan statistik, dvs vi gör en manuell kartläggning varje år , så den gamla är nu ett år gammal, ny görs 1 oktober och brukar vara färdig efter någon månad .

Hur stor del av de flyttar till andra boenden har varit förorsakade av brott mot reglerna på de olika boendena?

Finns ingen sådan statistik. Det är möjligt att boendena kan svara , men då får Du nog vända dig till dem direkt, det finns åtskilliga boenden,hotell, vandrarhem mm där det bor hemlösa både i egen och extern regi

Hur många individer har under 2011 flyttat till ett eget förstahandskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden?

Om Du menar av de som haft 2:a handskontrakt genom kommunen – så har ca 90 fått 1:a hands kontrakt i år.

Birgitta Vilén Johansson
Avdelningschef
Avdelning individ och familj,
Stadskontoret
August Palms Plats 1
205 80 Malmö
tel 040 347793
mob 0734 344312

 

PSYKIATRI

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEARCH: ANNA WALLENLIND-NUVUNGA

 

TILLBAKA TILL FAKTUMINDEX

Share